Beleidsplan, ANBI

Beleidsplan Hervormde Gemeente Maasdam 2018-2022

Wat is er tot nu toe bereikt vanuit de eerdere beleidsplannen?
Dit plan bouwt voort op de eerder gemaakte beleidsplan 2014-2018 Daarom stellen we hier de vraag wat er van de gestelde plannen gerealiseerd is. De reden daarvan is eenvoudigweg om ervan te leren en te zien of we als gemeente op de goede weg blijven. Het Beleidsplan 2014-2018 is tweemaal geëvalueerd te weten in mei 2015 en november 2016. Uit deze evaluaties blijkt dat de kerk van Maasdam (net als andere gemeenten in Nederland) soms worstelt met zaken als bemensing, geleidelijke terugloop in ledental en verandering.

Evaluatie
Het is beleid dat de Kerkenraad evalueert. Het Beleidsplan dient jaarlijks geëvalueerd te worden en waar nodig bijgesteld. In 2016 en juni 2018 en is oktober 2019 is dit beleidsplan geëvalueerd en aangepast. De wijzigingen zijn verwerkt.

Wie zijn wij?
Het dorp Maasdam behoort sinds januari 2019 tot de Gemeente Hoeksche Waard. Maasdam ontstond omstreeks 1270 langs een dam van de toenmalige Maas en lag toentertijd aan de westkant van de Grote Waard. Inmiddels ligt het aan de oostkant van de Hoeksche Waard langs de Binnenbedijkte Maas. Het is tot ver in de twintigste eeuw een dijkdorp gebleven. Er zijn in de afgelopen jaren nieuwbouwwijken bijgekomen. Maasdam telt thans ruim 3.300 inwoners, de helft is autochtoon, de andere helft afkomstig van buiten de Hoeksche Waard. Er zijn wat winkels voor de eerste levensbehoeften. Maasdam heeft twee basisscholen: één voor openbaar en één voor reformatorisch onderwijs. Voor christelijk nationaal basisonderwijs zijn de kinderen aangewezen op Puttershoek. Middelbare scholen zijn te vinden in Oud-Beijerland, Rotterdam, Barendrecht, Klaaswaal en Dordrecht.

Kerkgebouw
Het kerkgebouw dateert van 1871 en verkeert in goede staat van onderhoud en is sinds medio 2013 een gemeentelijk monument. De toren dateert uit de 17e eeuw en is eind 18e eeuw in zijn huidige vorm tot stand gekomen. De kerk is met de pastorie (een monumentaal pand dat in 1811 is gebouwd) en met het Ontmoetingscentrum gegroepeerd rondom een binnenplein. Het geheel draagt bij aan een karakteristiek dorpsgezicht. De bij de kerk behorende toren is eigendom van de gemeente Hoeksche Waard.

Het interieur van de kerk kan als klassiek en “Liefelijk” omschreven worden.

Het gebouw is recent voorzien van LED verlichting.

De Hervormde gemeente van Maasdam is de enige kerk in Maasdam. Om die reden noemt de gemeente zich graag “Kerk van Maasdam”. Zo presenteert de gemeente zich ook op het internet: www.kerkmaasdam.nl en facebook Hervormdegemeentemaasdam. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe uitstraling van onze Website, omdat de online wereld immers continue verandert.

De Hervormde gemeente telt ruim 700 leden. Het kerkgebouw heeft 230 zitplaatsen en is tijdens de zondagsviering in de regel goed bezet. In de regel zijn er tussen de 80 en 110 leden aanwezig op zondag.

Het Ontmoetingscentrum
Het ontmoetingscentrum is het kerkelijk gebouw, dat in 1999 aangekocht is door de kerkelijke gemeente en is ondergebracht in een stichting.

Het gebouw vervult een aantal belangrijke functies, voor zowel de kerk als de inwoners van Maasdam.

Het gebouw heeft vergaderzalen en een centrale hal, welke regelmatig gebruikt worden als ontmoetingsplaats na de kerkdiensten op de 1e zondag van de maand of bij speciale diensten.

Het ontmoetingscentrum is ook beschikbaar voor andere activiteiten van de kerkelijke gemeente, zoals catechisatie Clubwerk, vergaderingen en gemeente avonden, knutselclub, kindernevendiensten et cetera. De jaarlijkse kerstmarkt en een aantal braderieën per jaar, maar wordt ook gebruikt voor buitenkerkelijke sociale activiteiten.

Het gebouw heeft meerdere ruimtes die permanent verhuurd worden aan diverse vaste huurders, voornamelijk in de medische sector.

Het plein ervoor wordt gebruikt als parkeerplaats voor bezoekers van de kerk en het Ontmoetingscentrum. Verder wordt het gebruikt bij het jaarlijkse kerstboom zingen, als startpunt voor “De Loop van Maasdam” en een aantal buitenactiviteiten tijdens de braderieën.

Waar staan we voor?
De Hervormde gemeente Maasdam staat open voor alle Christus belijdende gelovigen, zonder zich te richten op een bepaalde modaliteit. In de praktijk houdt dit in dat onze gemeente God op wil dienen. en geïnspireerd door het evangelie mensen wil ontmoeten en helpen om te groeien als schepsel van God. Dit doel is te bereiken door onder meer te willen groeien als gemeente, zowel spiritueel als in getal.

Veranderingen: (samengroeien, samen groeien)
We willen bereiken dat iedereen zich thuis voelt in onze kerk.
Door de band tussen jong en oud te verbeteren kan hier aan worden bijgedragen.
Jongeren en/of andere gemeenteleden die een taak op zich nemen in de kerk mogen uiteraard op fouten aangesproken worden maar mogen daar niet op afgerekend worden.

We willen bereiken dat, buiten de kerkraadsleden, gemeenteleden elkaar in het geloof, kerkgang en buiten de kerk motiveren, stimuleren, informeren, interesseren, applaudisseren, appreciëren, alarmeren, adviseren, faciliteren, enz. Het is belangrijk dat mensen zich gewaardeerd voelen.

Mis je je buurman in de kerk? En kom je hem tegen in de supermarkt? Vraag eens of het goed gaat, geef aan dat je hem gemist hebt. “Durf” je dit zelf niet geef dan een seintje aan iemand anders of een ouderling. Beide punten zijn wel aanwezig in de kerk maar verdienen duidelijk meer aandacht!

Om dit vanzelfsprekend te krijgen is een verandering van houding (van cultuur) nodig.
Een cultuurverandering kan moeizaam zijn en zal stapsgewijs plaats moeten vinden.
Maar dit kan wel beginnen bij iets eenvoudigs als het geven van het goede voorbeeld!
In de diensten kan hier ook bij worden stilgestaan. Nagegaan kan worden of bijvoorbeeld de themadienst hier mogelijk een rol in kan spelen. Een pakkende slogan in het kerkblad of een wekelijkse oproep op de internet/facebook pagina of gewoon een mooie poster in de kerk kan bewustwording in de hand werken. Uiteraard blijven we samen op zoek naar aanvullende ideeën!

Opbouw ledenbestand
Van de ongeveer 3300 inwoners van Maasdam rekenen ruim 700 personen zich tot de kerk van Maasdam. Van deze leden zijn er zo’n 175 belijdend lid en actief betrokken bij de kerk en het kerkelijk werk. Onderzoek naar de overlevingskansen van kerken wijst onder andere uit dat de ondergrens van het voortbestaan van een kerk ligt bij zo’n 150 leden. Verder is het noodzakelijk dat een kerk blijft groeien en dat de groei niet alleen voortkomt uit de aanwas van kinderen van bestaande leden maar ook uit de aanwas van nieuwe leden; mensen die voorheen zich dus niet rekenden tot de kerk. De kerk van Maasdam loopt de kans het moeilijk te krijgen als de groei uitblijft, de gemeente is zich daarvan terdege bewust en blijft werken aan het voorkomen van dat scenario. Het Beleidsplan getuigt daarvan. Gelukkig mogen wij op gezette tijden nieuwe leden verwelkomen vaak uit de naburige gemeenten.

Wat willen we zijn en doen?
Een blik op onszelf en onze omgeving. We streven ernaar te behouden en uit te bouwen wat we al hebben.

Sterke punten van onze gemeente:

 • Oppasdienst voor jonge kinderen tijdens de erediensten
 • Saamhorigheid, bijvoorbeeld bij de zondagse eredienst
 • Openheid en tolerantie
 • Gastvrijheid
 • Trouwe kern; inzet van vrijwilligers
 • Kindernevendienst
 • De jeugd heeft samen met de jeugd van Puttershoek een plek gevonden om op zaterdagavonden bij elkaar te komen (JOR)
 • Er is een Inloophuis in Puttershoek (samenwerking met andere geloofsgemeenten)
 • Een interkerkelijke commissie die jaarlijks twee thema-avonden verzorgd voor ouders en/of kinderen
 • Inloopochtenden “ achter de Plataan”.
 • Digitale weekbrief met o.a. Liturgie voor abonnees.

Zwakke punten van onze gemeente:

 • De Bestuurlijke vernieuwing is soms niet groot
 • Vernieuwing gaat sommige leden te langzaam
 • Wervingskracht zou wat groter mogen zijn
 • Het aantal jongeren neemt helaas af

Kansen voor onze gemeente:

 • De enige kerk van het dorp (bijvoorbeeld voor de Kerstviering)
 • Vestiging van nieuwe jonge gezinnen
 • Kleinschaligheid
 • Geven van Godsdienstonderwijs op de basisschool

Bedreigingen voor onze gemeente:

 • Vergrijzing
 • Individualisering in onze Westerse maatschappij
 • Weinig nieuwbouw in de kern van Maasdam

De gemeente kiest kernwoorden en kerntaken.
Vanuit het verleden hebben de gemeenteleden zich uitgesproken over de kernwoorden voor de gemeente zijn in Maasdam:

 • Gastvrijheid
 • Getuigen
 • Dienen

De kernwoorden en kerntaken komen voort uit de focus die we als kerk hebben gelegd op onze taken en werpt reeds vruchten af (Openheid, tolerantie en gastvrijheid geven een geringe groei van de gemeenteleden onder jonge gezinnen). Het doel daarvan is tweeledig. Enerzijds het belang van de focus op wat onze kern is, wat vinden we nu echt heel belangrijk, wat moeten we altijd doen? Wat kunnen we daarnaast nog doen en wat kunnen we daarnaast niet doen? Anderzijds dient de keuze ter bescherming van de vrijwilligers. In het verleden is soms gebleken dat ambtsdragers hun taken moesten laten liggen vanwege drukte in de privésfeer of drukte vanuit het kerkelijk werk. Het is de taak van de kerkelijk werkers elkaar daarin te ondersteunen en beschermen. Duidelijke keuzes en beleid zijn daarom noodzakelijk.

Pastoraat: omzien naar elkaar
Thans doen we persoonlijk huisbezoek en bezoeken via de hervormde vriendendienst (HVD). Er wordt gewerkt aan een systematische aanpak voor jongeren en jongvolwassenen. Verder is er een aanzet gemaakt vrijwilligers taakgericht in te zetten voor het pastoraat en het kerkenwerk. Zo worden kwaliteiten optimaal benut. Sinds 2011 is er om de 14 dagen een gebedskring.

Diaconie: dienstbetoon aan kerk en wereld
De diakenen zorgen voor de inning van collectegelden en hebben een taak bij de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk en bij gemeenteleden thuis. De diakenen rekenen het zich tot hun taak de gemeente bewust te maken van de noden dichtbij en veraf. Zo nodig helpen zij bij organiseren van projecten (World Servants, financiële ondersteuning bij rampen etc). Het is beleid bij voorkeur te kiezen voor projecten dichtbij.

Er zijn thans nogal wat uitdagingen in onze maatschappij waarneembaar:
De vergrijzing, de toename van het aantal alleenstaanden, de komst van allochtonen etc.
De herstructurering van ons sociale stelsel (denk o.a. aan de WMO), waarbij meer initiatief op het lokale vlak en de maatschappelijke organisaties (waaronder de kerk) komen te liggen. De uitwerking van de WMO op lokaal niveau biedt kansen voor onze kerkelijke gemeente die nog nader in kaart gebracht zullen moeten worden.
Te verwachten valt dat zich naast zaken van financiële aard ook zaken als eenzaamheid zullen voordoen. Al deze veranderingen vergen bezinning en een nauwkeurig volgen daarvan en waar mogelijk handelen.
De diaconie zal de jeugd betrekken bij haar werk, met name in de vorm van projecten.
De bloemendienst wordt ook verzorgd door de diaconie.
Ook de kerkradio wordt door de diaconie verzorgd, dit biedt kerkleden de mogelijkheid via de ether de kerkdienst te beluisteren in de vorm van een radio-uitzending.
Verder is de kerkdienst te beluisteren via het internet (tot ten minste 6 weken terug).

Vorming en toerusting
Thans functioneert een aantal kringen zoals het de gebedskring, de seniorenkring, de vrouwen bijbelgesprekskringen, de oecumenische gesprekskring met de kerken van Puttershoek en Maasdam en de Bijbelkring.

Jeugdwerk
Het jeugdwerk omvat vier elementen te weten:

 • De Oppasdienst
 • de kindernevendienst
 • catechisatie (verzorgd door de predikant)
 • samen met de Gereformeerde en Hervormde Kerk in Puttershoek: JOR

Deze worden gecoördineerd door de jeugdouderling(en) en de predikant. Het jeugdwerk verdiend aandacht!

Visie op het jeugdwerk
De jeugd van 0 t/m 18 jaar groeit op in een snel veranderende wereld. De jeugd is mondiger, goed geïnformeerd, visueel gericht en heeft het gevoel alles te kunnen. Ondanks de individualisering zoekt de oudere jeugd elkaar op en wordt er veel (en vaak oppervlakkig) gecommuniceerd (vaak via internet en mobiele telefonie). De huidige methoden verliezen soms hun kracht bij de jeugd van nu.

Wij willen de jeugd vasthouden om deze te (blijven) vertellen van het evangelie. Verder willen we meer jeugd bereiken. Het doel is om altijd te willen groeien in aantal en in geloof (zowel voor de jeugd als voor de jeugdleiding). Dit kunnen we bereiken door meer sociale activiteiten, interactie (betrokkenheid) en multimedia.

De verschillende jeugdonderdelen werken meer samen zodat er een geïntegreerd aanbod van jeugdactiviteiten georganiseerd wordt.

De kerkenraad wil ook meer jeugd bij de activiteiten betrekken door persoonlijke benadering, goede activiteiten te organiseren en ouders te stimuleren. In die activiteiten gaat het om de aanraking met de liefde van God.

Er is sprake van een “Beamer-team”. Dit is een team van gemeenteleden, welke op zondagochtend in de eredienst de beamer bedient om de liturgie te tonen. Dit zou ook een bindende factor kunnen zijn onder jongeren.

Strategie van het jeugdwerk
Per jeugdonderdeel is een strategie besproken om de visie te realiseren. Een paar uitgelichte punten zijn:

 • Ouders betrekken
 • Actieve inbreng van de jongeren zelf
 • Het geven van verantwoordelijkheden aan de jongeren bij onderdelen van de diensten
 • Afwisselende werkvormen
 • Warme en spontane sfeer
 • Aansluiting bij projecten (World Servants, financiële ondersteuning bij rampen etc)

Visie op het ouderenpastoraat
De ouderen in de gemeente laten zich onderscheiden in verschillende groepen, de jongere senioren en de oudere senioren. Veel van de jongere senioren zijn actief in de gemeente. Eén groep runt de braderie, een tweede groep onderhoudt het Ontmoetingscentrum, een derde groep is actief in de Hervormde Vrienden Dienst met het bezoeken van de oudere senioren en het verzorgen van de koffie op zondagochtend. Het zijn krachtige groepen die onderling pastoraat aan elkaar verlenen.

De overheid stimuleert dat ouderen in hun eigen woning kunnen blijven wonen door tal van voorzieningen aan te bieden, thuishulp en dagopvang om eenzaamheid te voorkomen. Om op de kosten hiervan te besparen schrapt de overheid deze laatste voorziening, waardoor eenzaamheid groter zou kunnen worden. De diaconie is hierop attent en verdiept zich – door middel van bijeenkomsten –  in deze problematiek en zoekt de samenwerking met andere partners op dit gebied. Diaconaat en pastoraat lopen hierin in elkaar over.

Sommige ouderen hebben de verwachting regelmatig bezoek van de predikant en ouderlingen te ontvangen, dat is in de huidige tijd niet meer te realiseren. Meer dan vroeger zullen we het in activiteiten moeten zoeken zoals bijvoorbeeld een themadag met een gezamenlijke maaltijd en het Inloophuis te Puttershoek.

Er is een laagdrempelig inloophuis met de titel “Achter de Plataan”. Door deze activiteit worden ook de ouderen buiten onze kerk bereikt om contact met elkaar te hebben. Vanuit de gemeente Binnenmaas is een eenmalige subsidie verstrekt voor dit initiatief.

Erediensten
De eredienst van de zondagochtend heeft een traditionele vormgeving met enkele experimentele elementen, die mede afhankelijk zijn van de aard van de dienst (bijv. Doopdienst, gezinsdienst, oogstdienst, opening winterwerk seizoen en bid- en dankdienst).

De invulling van de erediensten wordt gedaan door de kerkenraad.

De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats als 1 gezamenlijke viering waarin alle Avondmaals gangers in een dubbele kring om de tafel zitten. Daarbij wordt vanuit standpunt van hygiëne niet uit een gezamenlijke beker gedronken, maar uit aparte bekers. Maar ook in het voorgesneden brood, wordt de volheid van het heil ontvangen.

Er is een commissie bijzondere diensten die de diensten met Kerst, Pasen alsmede de opening en sluiting van het seizoen organiseert. Met Pinksteren is er voor gekozen om bij goed weer een Pinksterpraise te houden in de openlucht deze wordt georganiseerd door de commissie van de themadiensten. Regelmatig vindt een z.g. Themadienst plaats in de ochtenddienst.

Elk jaar met Pasen, wordt er een nieuwe Paaskaars brandend de kerk binnen gedragen onder het driemaal zingen van “Licht van Christus”. De paaskaars brandt al wanneer de gemeente binnenkomt. Aan de paaskaars worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, de doopkaarsen) aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd.

De muziek heeft als kern de liederen van “Het nieuwe liedboek”. Daarnaast zingt de gemeente geregeld uit andere liedbundels. De gemeentezang wordt begeleid door geschoolde organisten. De overige muzikale bijdragen (zang, piano, blaasinstrumenten etc.) worden geleverd door deels geschoolde mensen.

Rouwdienst (begrafenis of crematie)
Deze kan verzorgd worden door een predikant, een ouderling van dienst of een diaken van dienst. Dit alles in overleg met nabestaanden en de uitvaartondernemer.

Doopdienst
De predikant geeft doopcatechese aan de doopouders. De laatste keer van deze catechese is de wijkouderling of ouderling van dienst aanwezig. Tijdens de doopdienst krijgen de doopouders een doopkaart en doopkaars mee naar huis. In de weken daaropvolgend wordt een kinderbijbel uitgereikt door de wijkouderling of ouderling van dienst om zo nog een contactmoment met de ouders te hebben.

Huwelijksdienst
De predikant heeft diverse gesprekken met het aanstaande bruidspaar. Tijdens de laatste gespreksbijeenkomst is de Ouderling van dienst of de wijkouderling aanwezig. De wijkouderling of ouderling van dienst koopt een huwelijks-Bijbel en reikt deze uit tijdens de dienst. Het welkom tijdens de dienst wordt verzorgd door de ouderling van dienst.

Het bruidspaar heeft een overleg met de kosters i.v.m. de viering in de kerk.

Het college van kerkrentmeesters
De gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het college van kerkrentmeesters tezamen. Het college van kerkrentmeesters is een zelfstandig kerkelijk orgaan in de gemeente met eigen taken en bevoegdheden en ondergeschikt aan de kerkenraad. Aan de kerkenraad wordt verslag gedaan van de werkzaamheden. Jaarlijks worden de begroting en jaarrekening ter vaststelling aangeboden aan de kerkenraad. Zo is er een evenwicht in de relatie tussen ambtelijke zorg en beheer. Vanzelfsprekend wordt niet als aparte organen gehandeld. Dat komt tot uiting in het gegeven dat er behalve kerkrentmeesters ook ouderling-kerkrentmeesters werkzaam zijn, die deel uitmaken van de kerkenraad. Dit heeft met name tot doel om beheer en bestuur nauw met elkaar te laten samenwerken. Er is dus een rechtstreekse band, maar ook een gezamenlijke zorg voor de kerkelijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters bestaat momenteel vijf leden. Drie leden zijn ouderling-kerkrentmeester en twee leden zijn kerkrentmeester. De voorzitter is een ouderling-kerkrentmeester.

Doel:
Het college van kerkrentmeesters heeft globaal als doel: het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden van de gemeente. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking, zoals hierna wordt aangegeven.

Ruimten en gebouwen:
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. De taken zijn onder meer het beheren van de goederen van de gemeente, zoals de kerk, pastorie, terreinen en tuin, evenals van de inboedel, zoals meubelen, geluidsinstallaties e.d.. en het ontmoetingscentrum.

Predikant:
Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de uitbetaling van het traktement (salaris) van de predikant en de pastoraal werker.

Vrijwilligers:
Er zijn diverse vrijwilligers werkzaam in de gemeente. Het is onmogelijk om een kerkelijke gemeente draaiende te houden zonder de inzet van vrijwilligers. Zo zijn er personen die collectegelden tellen en afstorten bij de bank, er zijn vrijwilligers die de kerktuin bijhouden, weer anderen voeren diverse klussen, zoals onderhoudswerkzaamheden uit en ook de kosterswerkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Deze opsomming is overigens zeker niet volledig, want rondom het reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente zijn vrijwilligers met verschillende deskundigheid nodig.

Het college van kerkrentmeesters voert het personeelsbeleid uit voor al deze vrijwillige medewerkers.

Financiën:
Het financieel draaiende houden van een gemeente vergt veel inzet van alle gemeenteleden, maar er is ook heel veel geld nodig. Zo moet er een monumentale kerk worden onderhouden en de predikant dient te worden betaald enz. enz. Het college van kerkrentmeesters heeft dan ook als zeer belangrijke, zo niet belangrijkste taak om gelden te verwerven. Zo wordt elk jaar de actie “Kerkbalans” gehouden onder de gemeenteleden. Verder werkt het college van kerkrentmeesters mee aan de totstandkoming van het beleidsplan en wordt de begroting en de jaarrekening van de gemeente door het college gemaakt.

Beleidsvoornemen:
➢ Verzorgen onderhoud aan het kerkgebouw, zodat het kerkgebouw blijft voldoen aan de te stellen eisen. Daar waar nodig vragen wij hierbij de hulp in van derden. Te denken valt aan de monumentenwacht;

➢ Uitvoeren van periodiek onderhoud en schilderwerk aan de pastorie;

➢ Verder optimaliseren van de geluidsinstallatie en de beamers;

➢ Het jaarlijks onderhoud en indien mogelijk verbeteren van het orgel;

➢ Onderhoud van het ontmoetingscentrum

➢ Zorgdragen voor een blijvende financiële gezonde positie van de kerkelijke gemeente.

Voor vragen en / of informatie neem contact op met de secretaris van het college van kerkrentmeesters.

Publiciteit-communicatie
De gemeente heeft een internetsite “www.kerkmaasdam.nl“ en een Facebook Account : Hervormde gemeente Maasdam en Markten Maasdam. Daarnaast verstuurt de Scriba een wekelijks een e-mailbrief voor gemeenteleden en belangstellenden met daarin o.a. de liturgie voor de komende Kerkdienst. Via het mailadres: contactkerkmaasdam@gmail.com kan men zich hierop abonneren.

Het “Hervormd Contact” (Maandelijks bezorgd en op de website digitaal te lezen en te downloaden) is de naam van het maandblad van de Hervormde gemeente Maasdam. Het is bedoeld voor gemeenteleden en belangstellenden. Wekelijks levert de predikant een bijdrage aan het ringblad voor de Hoeksche Waard. Bij speciale gelegenheden publiceert de gemeente in het huis-aan-huis–blad “Het Kompas” dat in de woonkern Maasdam verschijnt.

Communicatie over zaken die onze kerk en of leden betreft dient altijd vanuit de kerkenraad (dan wel gedelegeerd daaruit) gedaan te worden.

Tenslotte zijn de Kerkdiensten te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl.

Organisatie
Het blijkt soms moeilijk te zijn ambtsdragers te vinden, met name voor het ouderlingschap (pastoraat). Thans verkeren wij helaas in de omstandigheid als kerkenraad niet volledig gevuld te zijn. Met name ontbreekt het nu aan jeugdouderlingen. Onze gemeente zoekt wegen om de werkzaamheden over meerdere vrijwilligers naar hun gaven en talenten te verdelen. Dat betekent dat niet iedereen als ambtsdrager gevraagd zal worden.

Duidelijkheid over taakinhoud en inzet
In een tijd als deze, waarin iedereen druk is, is het niet reëel om mensen zomaar voor een kerkelijke taak te vragen. Daarover dient vooraf te worden gecommuniceerd wat nu eigenlijk de taak inhoud en wat er dus van de toekomstige ambtsdrager verwacht wordt en wat de ambtsdrager van de kerk mag verwachten. Een helder beeld van een taak geeft duidelijkheid aan beide kanten.

Laagdrempelige activiteiten
Niemand weet hoe exact de groei van een gemeente werkt. Om iets daarvan te kunnen leren is het nuttig en leerzaam te kijken naar hoe anderen dat doen. Veel activiteiten worden immers door de kerk georganiseerd.

Ook in Maasdam worden activiteiten georganiseerd die vele mensen aantrekken waaronder niet-kerkelijke en jeugd. Te denken valt daarbij aan de braderie en het zingen rondom de Kerstboom als deze geplaatst is. Dit soort activiteiten zijn bij uitstek geschikt om als kerk op een laagdrempelige manier aanwezig te zijn in Maasdam. Wellicht is het nuttig in het kader van gewenste groei meer in zetten op dit soort activiteiten. We kennen reeds:

 • De loop van Maasdam (met een loop voor de kinderen) Gezond van geest en lichaam
 • De Kerk is dagelijks open tussen ongeveer 13.00 en 15.00 in de zomerperiode
 • Het Jaarlijkse Kerstboom zingen op de eerste vrijdagavond na 5 december.
 • De Rommelmarkt
 • Open Monumentendag
 • Inloophuis “Achter de Plataan”
 • Een maandelijkse Boekenbus op het kerkplein
 • Jaarlijkse Pinksterpraise met openluchtdienst
 • Jaarlijkse Gemeente BBQ in de tuin van de Pastorie.

Vieren van successen
Als gemeente is het een goede zaak de behaalde successen te vieren. Het sterkt de kerkelijk werkers. Even pas op de plaats maken en terugblikken op een succes geeft nieuwe energie. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een activiteit voor de vrijwilligers om het kerkelijk jaar af te sluiten. Jaarlijks wordt het Winterwerk afgesloten met een BBQ die door vele gemeenteleden bezocht wordt en een goede sfeer oplevert. Ook het evalueren van de activiteiten valt onder het vieren van successen. De afsluiting van de Rommelmarkten met bekendmaking van de opbrengst is ook een viering van succes.

Plannen en de toekomst
Het is dan ook leerzaam de plannen kritisch te volgen en te evalueren. De reden daarvan is eenvoudig: hebben we succes dan moeten we doorgaan. Hebben we geen succes dan moeten we onze plannen bijstellen. Hoe motiveren wij mensen om betrokken te raken bij “de Kerk van Maasdam”. Oprichting van Stichting “De vrienden van de Kerk van Maasdam”.

Leren van andere gemeenten
Er is regelmatig contact met andere gemeenten om te bekijken hoe andere gemeenten hun groei realiseren. Als gemeente willen en moeten we uitdragen en uitstralen, dat we de Vrede van Christus voelen en dat we daarmee andere mensen het verlangen hopen te geven dat ook te mogen bezitten en daarnaar op zoek te gaan. En vervolgens de zoekende mens te helpen bij die zoektocht in het leven.

AVG
In oktober 2018 is een volledig ingevuld en ondertekend privacy statement gemaakt voor en door de Hervormde Gemeente Maasdam. Onze gemeente heeft hiermede voldaan aan de eisen volgens de wet op de AVG.

Namens de Kerkenraad: Maasdam, November 2019