Zondag 24 juli 2016, 10.00 uur, ds. E. Bijl, Numansdorp en Zondag 31 juli 2016 10.00 uur, ds. T. Meijer, Puttershoek

Bloemen. Zondag zijn de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 50-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Messchendorp-Verschoor gegaan.

De bloemen uit de trouwdienst van Maarten en Ellen zijn zondag met een hartelijk groet naar mw. Rie van den Berg gegaan.

Afgelopen zondagen. 10 juli vierden we het Heilig Avondmaal, zoals onze Heer Jezus het ons heeft opgedragen: ‘doe dit telkens opnieuw tot Mijn gedachtenis.’ Graag deden we dat! Wat heeft Hij voor ons over gehad! We zijn zo dankbaar dat Hij ons heeft bevrijd uit de diepste duisternis – nog dieper als die van Israëls Egyptische slavernij. Als de Goede Herder gaf Hij Zijn leven…

Zondag 17 juli ontmoetten we onze Heer bij de opwekking uit de dood van de jongeman uit Naïn (Lukas 7:11-17). ‘De dood is halverwege door onze Heer gestuit…’ (gezang 274:5), zongen we. Door Jezus was Gods vriendelijk aangezicht even haast aan te raken. Hoe heilzaam dat is, proefden we samen!

Komende zondagen. Hoe goed is het dat je bij God altijd terecht kunt. Hij heeft zoveel rust en tijd voor ons…! Van harte welkom in de diensten!

24 juli gaat onze ‘buurdominee’ ds. Bijl uit Numansdorp voor. Op het rooster van de nevendienst staat Lukas 11:1-13. Het thema is: Vraag het maar. Jezus’ leerlingen vragen Hem om hen te leren bidden. Hij leert hen het Onze Vader. En Hij leert hen ook dat ze nooit hoeven aarzelen om God te vragen wat ze nodig hebben.

Zondag 31 juli gaat weer een ‘buurdominee’ voor: ds. Meijer uit Puttershoek. De nevendienst leest dan uit Lukas 12:13-21. Het verhaal gaat over rijke dwaze man. Wat is het waard als je rijk bent maar je kunt er niet van genieten? Verzamel geen schatten voor jezelf, maar wees rijk bij God. Een schat in de hemel is altijd veel meer waard!

We bidden om gezegende diensten: voor onszelf, voor de gasten en voor de voorgangers.

Huwelijk. We danken voor de huwelijksdag van Maarten Wensink en Ellen Roorda vrijdag 15 juli. Gods zegen over hun huwelijk ontvingen ze in ons midden! We bidden dat jullie huwelijk net zo mooi zal zijn als jullie huwelijksdag!

Meeleven. Zondag baden we voor onze zieken. Met name voor mw.Goud en mw.Reedijk, die ernstig ziek zijn. En ook voor dhr. Sint Nicolaas die deze week naar het ziekenhuis moest voor een staaroperatie. In hen baden we voor alle anderen bovendien. Denkt u ook ‘door de week’ aan de zieken? De namen en adressen hangen bij de uitgang van de kerk.

Verder bidden we voortdurend voor de landen en volken die te lijden hebben van terreur, dreiging en oorlog. De genade en de vrede die wij ontvangen in de kerk (elke zondag wordt het ons aangereikt) gunnen wij hen ook zo van harte!

Agenda. 27/7 en 3/8 10.00-12.00u inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 6/8 9.00-11.30u Boekenbus op het kerkplein.

De inloopochtend ‘Achter de Plataan Maasdam’ houdt vakantie. De eerstvolgende keer is donderdag 11/8.

Tot slot. Wij zijn van plan de komende weken met de tent wat rond te zwerven. Intussen is de pastorie bewoond door familie. Dus wilt u zo vriendelijk zijn van 22/7–18/8 niet (aan)te bellen? Als u iemand van de kerk nodig hebt, kunt u zich het best tot de scriba of uw wijkouderling wenden. Ook de kerkblad-kopij wordt verzorgd door de scriba, mw. Israël

Hartelijke vakantiegroet, ds. Johan Prosman

Dit bericht is geplaatst in Aktueel. Bookmark de permalink.