Zondag 28 Juli 2019 10.00 uur  Dhr. Jorim Rietdijk uit Dordrecht

De bloemen van zondag 7 juli gingen met een hartelijke groet namens de gemeente naar de Fam. van der Gaag uit Maasdam. De bloemen van afgelopen zondag gingen mee met de doopouders Hugo en Marianne Kooijman-van den Berg.

Zondag 7 Juli ging Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht bij ons voor. Wij lazen uit Marcus 5: vers 22-43 en Numeri 15 vers 37-41. Over het Kleed met de blauwe kwastjes en de aanraking van de zieke vrouw aan het kleed van Jezus. Jezus probeert ons altijd aan te raken en mee te voelen. Ook de opdracht aan ons om met elkaar in contact te blijven. Als wij het niet weten wat te zeggen dan is aanraken of omarmen genoeg. Wij mogen dit doen omdat wij de zegen van God en zijn Zoon Jezus Christus met ons meedragen.

Zondag 14 juli ging Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor. In deze dienst is de Heilige Doop bedient aan Barbera Cornelia Kooijman, Robiene. Dochter van Hugo en Marianne Kooijman-van den Berg. Vanaf deze plaats feliciteren wij de doopouders en wensen wij hun Gods nabijheid bij de opvoeding van Robiene.

Komende zondag 21 juli hoopt onze oud-predikant Ds. Jak Verwaal bij ons voor te gaan. Wij hopen met elkaar het “Heilig Avondmaal”  te mogen vieren. De extra collecte tijdens deze dienst is voor:  Het Passion, deze biedt een time-out opvang aan daklozen en verslaafden in Nederland. Wij zien uit naar een fijne ontmoeting met elkaar. In de vakantieperiode is er wekelijks kindernevendienst. Deze zondag luisteren de kinderen naar het verhaal uit Lucas 10 vers 38-42 waarin Jezus te gast is bij Marta en Maria. Maria luistert rustig naar Jezus en Marta maakt zich druk om van alles en nog wat. Nemen wij weleens rust? Deze zondag zal er ’s-Middags  geen Zanguurtje zijn i.v.m. de vakanties.

Zondag 28 juli hoopt Dhr. Jorim Rietdijk uit Dordrecht bij ons voor te gaan. Inmiddels geen onbekende meer in ons midden. De kinderen luisteren naar het verhaal uit Lucas 11 vers 1-13 met als thema:  Vraag maar gerust Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de Vader mogen vragen om wat ze nodig hebben. Wij hopen op gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar: Wij vernamen van de Fam. Dorst-Versteeg dat Dhr. Dorst weer thuisgekomen is uit de Hoge Weide. Wij zijn dankbaar dat dit echtpaar weer bij elkaar kan wonen. Dhr. Dorst gaat een aantal keren per week naar de dagopvang in de Hoge Weide in Strijen. Er zijn nog steeds grote zorgen om de gezondheid van hun schoonzoon. Dhr. Ed. de Winter heeft een geslaagde operatie ondergaan in het Dordwijck Ziekenhuis en is inmiddels verhuisd naar het revalidatie centrum in de Rembrandt in Oud-Beijerland. Willen wij in de vakantieperiode onze zieken en ouderen niet vergeten. De adressen hangen wekelijks achter in onze kerk. Een kaartje of bezoekje kan zoveel betekenen.

Bericht van overlijden: Op 4 juli 2019 is in de leeftijd van 83 jaar Mw. Maria Goud-Rijsdijk overleden. Voor de inwoners van Maasdam beslist geen onbekende. Samen met haar man hadden zij jarenlang een winkel in groente en fruit en levensmiddelen aan de Gatsedijk. Mees reed op de winkelwagen door het dorp en Marie zorgde voor de winkel en het gezin bestaande uit 3 kinderen. Vanaf 2000 is het echtpaar verhuisd naar Puttershoek. Kerkelijk bleven zij verbonden aan onze gemeente. Vele jaren namen zij hun vaste plekje in tijdens de diensten in de kerk. De laatste jaren werd Marie geplaagd door ziekte en zagen wij haar man vaak alleen in de kerk. Op 11 Juli hebben wij na een rouwdienst in onze kerk Marie begraven in Puttershoek. Psalm 121 stond centraal tijdens deze dienst die geleidt werd door Ds. T. Meijer uit Puttershoek. Op de rouwbrief stonden de volgende woorden: “Samen” We staan niet altijd stil bij het woord “Samen”. Maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is. Wij wensen Mees en de kinderen heel veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

Inloop “Achter de Plataan”. Gedurende de vakantieperiode is er op donderdag geen inloop achter de Plataan. Op donderdag 5 september starten deze ochtenden weer.

Agenda voor de komende weken:

Gedurende de vakantieperioden staan heel veel zaken op een lager pitje. Het Jeugdwerk, De Bijbelkring, de seniorenkring, de Inloopochtenden, repetities van de Cantorij. Het is teveel om op te noemen. Gelukkig hebben wij voor elke zondag een predikant gevonden die bij ons voor wil gaan. De Kerkenraad nodigt u dan ook hartelijk uit om de diensten bij te wonen. Als u niet meer zelf kunt komen kunt u de diensten ook mee of na luisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Ook tijdens uw  vakantie is dit heel goed mogelijk. Zo blijft u toch verbonden met onze gemeente. ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij. (OPW 42). Namens de kerkenraad mag ik u goede weken en gezegende weekenden toewensen. Toos Israel-Biesheuvel (ouderling-scriba)

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 28 Juli 2019 10.00 uur  Dhr. Jorim Rietdijk uit Dordrecht

Zondag: 14 Juli 2019: 10.00 Ds. L. Donkersloot RidderkerkBediening van de Heilige Doop

De bloemen van afgelopen zondag gingen met een Hartelijke Groet en Beterschapswens naar Dhr. P.A. Blanker Lindenlaan die herstellend is na een ziekenhuisopname.

Afgelopen zondag ging Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor. Wij lazen uit 2 Samuel 13 vers 1-22, het smartelijke verhaal van Tamar en Amnon, waarbij Tamar Seksueel misbruikt wordt door haar halfbroer. Ook toen werd het verhaal verzwegen en in de z.g. doofpot gestopt, zoals ook tegenwoordig nogal eens zaken verzwegen en gedwongen achtergehouden worden. Dat maakt heel veel schade in de levens van de slachtoffers. Zoals ook Tamar voor het leven getekend was. Wij lazen ook uit Efeziërs 5 vers 3-9 waarin staat dat iemand die zich schuldig maakt aan ontucht, zedeloosheid en hebzucht geen deel kan uitmaken van het Koninkrijk van God. Laten wij als gemeente vooral een luisterend oor hebben voor allen die ons nodig hebben in soms zo moeilijke situaties dat was de kern van deze zondag: “Een veilige kerk zijn”. U kunt deze dienst terugluisteren op: www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag: hoopt Ds. A.D. Noordam uit Dordrecht bij ons voor te gaan. De kinderen van de nevendienst luisteren naar het verhaal uit Lucas 10 vers 1-20: Ik heb iets voor je Jezus stuurt 72 volgelingen op pad. Om zieken te genezen en vrede te brengen. Met de kinderen denken na over de uitspraak: ‘Ik heb iets voor je’? Wat zou het leukste zijn dat je aan iemand kunt geven? Hoe is het om zoiets te geven?

Op zondag 14 juli as. Hoopt Ds. L. Donkersloot uit Ridderkerk bij ons voor te gaan. De Heilige Doop is aangevraagd door Hugo en Marianne Kooijman-van den Berg voor hun dochtertje Robiene Barbera Cornelia geboren op 10 mei 2019. Wij vragen uw voorbede voor deze jonge ouders en hopen met elkaar op een gezegende dienst. De kinderen van de nevendienst luisteren deze zondag naar het verhaal uit Lucas 10: vers 25-37: Naast wie sta jij?  Het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het koninkrijk van God ziet eruit als een beroofde reiziger. Je hoeft maar bij hem neer te knielen en je bent er. Na de dienst is er gezamenlijk koffie-thee drinken in het Ontmoetingscentrum.

Omzien naar elkaar: Er zijn in onze gemeente meerdere zieken en mensen die het moeilijk hebben.

Laten wij gedurende de zomerperiode onze zieken en naasten niet vergeten. De briefjes met adressen hangen wekelijks achter in de kerk. “Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen. Zoekend naar hoop, troost in uw woord. Spreek door ons heen tot de verdrukten zo wordt uw stem gehoord. Christus, ons licht schijn door ons heen, schijn door het duister. Christus, ons licht schijn ook vandaag, hier in uw huis. (NLB 1005).

De Boekenbus ‘Stap in de wereld van boeken’ staat zaterdag 6 juli op het kerkplein aan de Raadhuisstraat 37 in Maasdam. De bus is geopend van 9.00 tot 12.00 uur en staat vol met boeken in allerlei genres voor jong en oud en voor een kleine prijs. De opbrengst van verkochte boeken komt ten goede aan onze kerk. Uw overtollige boeken kunt u tijdens de openingsuren inleveren.

Agenda voor de komende weken: Zaterdag 6 juli 09.00-12.00 uur De boekenbus op het kerkplein

16.00 uur Uiterlijk kopij voor het jaarboekje van onze kerk. Maandag 8 juli 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in het ontmoetingscentrum. Woensdag 10 juli  en 17 juli 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek.  Donderdag 11 juli en 18 juli  10.00-12.00 uur inloop “Achter de Plataan” Zaterdag 13 Juli 16.00 uur Uiterlijk Kopij Hervormd Contact inleveren. Maandag 15 Juli 19.00 uur Gebedskring in de consistorie.

Tot slot: Wij wensen iedereen die met vakantie gaat een fijne tijd toe. Goede reis en een behouden thuiskomst. En voor diegene die niet met vakantie gaan of alweer thuis zijn hopen wij elkaar te mogen ontmoeten in Gods Huis. Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. (Lied 913a)

Namens de Kerkenraad: Toos Israel-Biesheuvel (Ouderling-Scriba).

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 14 Juli 2019: 10.00 Ds. L. Donkersloot RidderkerkBediening van de Heilige Doop

Zondag: 30 Juni 2019 10.00 uur: Drs. P. van Dam uit Houten

De Bloemen van afgelopen zondag zijn gebracht bij Dhr. M.B. Goud Nassaulaan in Puttershoek als teken van dank en bemoediging voor zijn jarenlange inzet voor onze Rommelmarkt.

Afgelopen zondag ging Mw. Janny Vree-van Dongen bij ons voor in een dienst ter afsluiting van het winterseizoen. Alle kringen en bijeenkomsten liggen gedurende de vakantieperiode stil in afwachting van een nieuw seizoen. Wij mochten zondag horen van de slak die bij gevaar in zijn huisje kruipt. Ook de man in ons tekstgedeelte verborg zich in een grot, omdat hij bezeten was door boze geesten. Lucas 8: Vers 26-39. Jezus heeft een ontmoeting met deze man en verdrijft de kwade geesten. Hoe gaan wij om met mensen die het moeilijk hebben? Lopen wij er met een boog omheen? Of proberen wij te luisteren en te bidden voor deze naasten? Jezus bekommert zich om mensen en is niet bang.

Laten wij luisteren naar zijn lied: “Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is “Ik ben” en “Ik zal er zijn”.

Komende zondag: Hoopt Drs. P. van Dam uit Houten bij ons voor te gaan. Voor ons geen onbekende.

Wij hopen op een gezegende dienst met elkaar. De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit: Lucas 9 Vers 51-62. Waar wil je heen? Jezus is met zijn leerlingen rechtstreeks op weg naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Maar steeds komt er iemand die zegt: ‘Je kunt ook hierlangs, dan kom je er ook wel.’ Welke weg zal Jezus kiezen?

Omzien naar elkaar: In onze gemeente zijn nog steeds meerdere zieken en rouwdragenden. Ook de zieken en rouwdragenden die hier niet genoemd zijn willen wij opdragen in onze gebeden. Achter in onze kerk hangen wekelijks de briefjes met namen en adressen.

Zondag zongen wij met elkaar: Je Hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur, rondom ons leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, Al gaan de lichten uit. God is er en Hij blijft, Als jij je ogen sluit.

Bericht van overlijden: Afgelopen week hebben wij een bericht van overlijden mogen ontvangen van Ds. P.D. Steegman in de leeftijd van 93 Jaar. Correspondentieadres is: Rijksstraatweg 249, 2988 BE Ridderkerk-Rijsoord. Ds. Steegman was voor ons beslist geen onbekende. Tot op hoge leeftijd is hij bij ons voorgegaan in de Erediensten. Hij heeft in 2015 zijn 65-jarig-predikanten jubileum mogen vieren. Hij heeft diverse gemeenteleden in de echt mogen verbinden, Godsdienstonderwijs gegeven en Pastorale zorg. Zo hebben meerderen hun eigen herinnering aan deze predikant.  Wij wensen zijn nabestaanden Gods Troostende nabijheid toe. De uitvaartplechtigheid heeft afgelopen dinsdag plaats gehad in Ridderkerk.

Agenda voor de komende week:

Vrijdag 28 Juni 2019 18.00 uur Gemeente BBQ in de Pastorietuin: Iedereen is van Harte Uitgenodigd. Maandag 1 Juli 2019 19.00 Uur Gebedskring in de Consistorie, Woensdag 3 juli 2019 10.00-12.00 uur Inloophuis Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 14.00-15.00 uur Knutselclub in het Ontmoetingscentrum. Donderdag 4 Juli 2019 10.00-12.00 uur Inloop “Achter de Plataan”. Zaterdag 6 Juli 2019 09.00-12.00 uur de Boekenbus op het Kerkplein.

Tot Slot: Na een fijne vakantie heb ik mijn taak als ouderling-scriba weer mogen oppakken. Wat fijn dat anderen van de Kerkenraad mij hebben vervangen tijdens onze afwezigheid. Nogmaals Hartelijk dank daarvoor. Namens de Kerkenraad mag ik U allen een goede week en een Gezegend weekend toewensen.  Toos Israel-Biesheuvel

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 30 Juni 2019 10.00 uur: Drs. P. van Dam uit Houten

Zondag: 23 juni 2019 10.00 u. Mw. J. Vree-van Dongen, dienst afsluiting winterwerk

De bloemen van zondag 9 juni naar dhr.Ed de Winter als teken van bemoediging en beterschap wens. Van zondag 16 juni gingen de bloemen naar mw. Coby Vermeulen met een hartelijke groet en beterschapswens vanuit de gemeente.

Zondag 9 juni 1e pinksterdag  ging tijdens de ochtend dienst ds T, Meijer uit Puttershoek voor en de cantorij verleende haar medewerking. De overdenking ging over Handelingen 2:1-13 ,we hoorde dat op Pinksteren alles omgedraaid werd, eerst moest de mens naar de heilige berg komen en opgaan zoals Mozes, maar op Pinksteren is de heilige geest vanuit de hemel gedaald naar de mens .Door de tekenen van storm en vuur maakt de Heilige Geest kenbaar hoe hij is .Gods Geest laat zich door niets en niemand tegenhouden .Hij komt naast je staan om je te bemoedigen om door te gaan en vol te houden.

Om 12. 00 u. was er de Pinksterpraise welke gehouden werd aan een prachtige locatie aan de Binnenmaas. Voorganger was Jorim Rietdijk .Het thema van de dienst was Woorden. We spreken allemaal woorden in onze eigen taal maar worden deze wel verstaan door de ander. De Geest van God geeft verbinding met elkaar, ook al spreek je elkaars taal niet , de verbondenheid met elkaar is voelbaar tijdens samenkomsten in de naam van Jezus

Zondag 16 juni   De voorganger was ds.L.Donkersloot, de overdenking ging over 1 Korintiers 3:21-4:8.Paulus maakt ons duidelijk dat het niet om status en groot spraak gaat ,God doet dit zelf ook niet. Hij geeft ons zijn onvoorwaarlijke liefde, die ons vast houd ,troost en nabij is ons hele leven. Het lied 416 verwoord dit: Ga met God en Hij zal bij je zijn,

                                  jou nabij op al je wegen

                                  met zijn raad en troost en zegen.

                                  Ga met God en Hij zal met je zijn.

Komende zondag: 23 juni om  10.00. u. gaat Mw. J. Vree-van Dongen voor, deze dienst heeft als thema ”luisteren we nog?”  als afsluiting van het winterwerk .

De nevendienst heeft het thema Ik maak je los In het verhaal van deze zondag komen we een man tegen die vast zit, om te voorkomen dat hij zichzelf verwondt. Maar telkens rukt hij zich weer los. Jezus gaat naar hem toe en verlost hem. De man gaat naar huis en vertelt iedereen wat er gebeurd is. Dit heeft zijn leven totaal veranderd.

Omzien naar elkaar.

In onze gemeente zijn  er meerdere zieken en mensen die rouw dragen. we wensen hen Gods nabijheid ,kracht  en een voorspoedig herstel toe.

Mw. vd Berg- Barendrecht, is weer terug in de Hoeksche Waard zij is verhuisd van Dordrecht naar de Rembrand in Oud Beijerland, wij hopen dat zij snel mag wennen in haar nieuwe woning.

 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Psalm 23:4

 

Vrijdag 28 juni  is een ophaalochtend van hergebruik spullen gepland voor de Najaars- Rommelmarkt in Maasdam. Aanmelden a.u.b. tot 27 juni via 078-676 7188 dhr. v d Linden of 078- 676 1430 dhr Goud als u afstand wilt doen van goede spullen die voor hergebruik in aanmerking komen. Het is erg fijn als u de spullen in een stevige doos kunt verpakken. Grote t.v.’s, kasten, plastic tuinmeubilair en beschadigde spullen kunnen we niet meer aannemen omdat we daar geen afzet voor hebben. We zien u graag op 14 september bij onze Najaars-Rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze kerk. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via https://www.facebook.com/marktenmaasdam of www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt

De agenda voor de komende weken:  Woensdag 26 juni: 10.00-12.00 u. Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek donderdag 27 juni 10,00-12,00 u. inloop achter de plataan

 

Ten Slotte: Wil ik u namens de kerkenraad hartelijk groeten en Gods Zegen toewensen.

Wilma Meuzelaar-van Kesteren

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag: 23 juni 2019 10.00 u. Mw. J. Vree-van Dongen, dienst afsluiting winterwerk

Loop van Maasdam en de Pinksterpraise.

Hallo Allemaal,

Afgelopen zaterdag 8 juni heeft de 9e loop van Maasdam plaats gevonden. Hiervan zijn foto’s gemaakt al u deze foto’s wilt hebben graag even een mail sturen naar onderstaand email adres.

Zondag 9 juni heeft de Pinksterpraise plaats gevonden, ook hiervan zijn foto’s gemaakt.bij interesse graag even een mail naar onderstaand email adres.

email: kees_roest@upcmail.nl

 

 

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Loop van Maasdam en de Pinksterpraise.

Pinksterpraise gaat door!

De weerberichten zien er goed uit! De pinksterpraise gaat door!                                                U bent vanaf 11.30 uur van harte welkom op het terrein aan de Lageweg. Om 12.00 begint de dienst.

Wilt u comfortabel zitten, denk er dan aan om een stoeltje mee te nemen!

Tot straks!

Namens de commissie themadiensten.

Björn  van den Aardweg                                                                                                          Jeugdouderling

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Pinksterpraise gaat door!

Help!

De knutselclub gaat door ????
——————————————————————————————————

OPROEP!

Sinds 2 jaar verzorgt de kerk van Maasdam de knutselclub.

Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom in het ontmoetingscentrum.

Door een gebrek aan vrijwilligers lijkt het er nu op dat we de knutselclub niet langer kunnen doorzetten………

Wij zoeken:

Mensen die de betreffende woensdagmiddagen (exacte data stellen we in overleg vast)  vorm willen geven aan de knutselmiddag. Uiteraard zijn hier meerdere mogelijkheden voor bijvoorbeeld een knutselwerkje, spelletjes of een themamiddag.

De kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Wilt u meedoen, meedenken of kunt u op andere wijze behulpzaam zijn (faciliteren)?

Heeft u nog leuke knutselmaterialen of een spel dan houden wij ons ook zeker aanbevolen!!!

Neem dan contact op via e-mail Bjornstefan@hotmail.com

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Help!

Maasdam: 30 Mei 2019 09.30 uur Ds. F. Renes uit RotterdamGez. Dienst met Gereformeerde Kerk Puttershoek

Hemelvaartsdag

 

30 Mei 2019 19.30 Uur Zangavond i.s.m. Bond Tegen Vloeken

m.m.v. Vocaal Ensemble “Yadah”

 

Maasdam: 2 Juni 2019 10.00 uur Ds. P.J. van der Ende uit Rijnsburg

 

De bloemen van afgelopen zondag gingen als teken van bemoediging en medeleven naar Jeroen en Vera Tempelman-Meuzelaar.

Afgelopen zondag ging Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp bij ons voor. Wij mochten luisteren naar het verhaal uit Johannes 11: Vers 17-44. “De opwekking van Lazarus”. Het thema van de preek was “Opstaan met Jezus”. Jezus wil ons laten delen in het eeuwige leven met God. Wij vinden het vaak moeilijk om te geloven in de macht van God. Jezus gunt ons een goed leven vol geloof. Jezus stapt op het graf van Lazarus af en roept Lazarus tot leven. Hij laat hier de kracht van het geloof zien. Wij mogen naar de stem van Jezus luisteren. Hij roept ons om met hem op te staan en blijmoedig door het leven te gaan. Dat is de kracht van “Pasen” Opstaan en met Hem meegaan!

Na de dienst hebben wij een fijne Gemeenteontmoetingsmiddag gehad in het Ontmoetingscentrum.

Er was koffie, thee en limonade en vooral heel veel lekkers verzorgd door de vrijwilligers. Voor de kinderen was er een springkussen en konden spelletjes op het plein gespeeld worden. Voor de volwassenen was er een spel met vraag en antwoord. Verdeeld in groepjes kreeg iedereen een vraag. Deze vragen konden worden beantwoord, eventueel met behulp van foto’s welke op de tafels gelegd waren. Wij gebruikten gezamenlijk de lunch geweldig verzorgd door de diverse vrijwilligers. Het was een goed en gezellig samenzijn. De bijeenkomst werd afgesloten met algemene informatie en de stand van zaken in het proces van losmaking. Tevens werd door de kerkrentmeesters het gebruik van de collecte app geïntroduceerd. Vanaf zondag 26 Mei kunt u, uw collecte geld geven door het gebruik van de Givt app. Download de app van GIVT op uw telefoon, vul de gegevens in en u kunt deze gebruiken voor onze collecten, maar ook voor huis aan huiscollecten.

Komende zondag: Hoopt Ds. Mw. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht bij ons voor te gaan. Wij hopen dan het Heilig Avondmaal met elkaar te mogen vieren. ’s-Middags is er het inmiddels welbekende zanguurtje. Hierbij kan iedereen een lied opgeven welke wij met elkaar gaan zingen. Komt U of jij ook? De kinderen luisteren ’s morgens naar het verhaal uit Johannes 14 vers 23-29. Geloof in vrede 
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!

Hemelvaartsdag 30 Mei 2019 hoopt Ds. F. Renes uit Rotterdam in een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk van Puttershoek bij ons voor te gaan. Let op de dienst begint om 09.30 uur!

’s-Avonds is er een zangdienst georganiseerd door de Bond tegen Vloeken. Deze begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk. Medewerking wordt verleend door Vocaal Ensemble “Yadah”. Van harte bij U aanbevolen!

Zondag 2 Juni hoopt Ds. P.J. van der Ende uit Rijnsburg bij ons voor te gaan. De kinderen van de Nevendienst luisteren dan naar het verhaal uit Johannes 14 vers 15-21. Wie ziet het? 
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel ‘wezenzondag’. Jezus’ leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: ‘Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.’ Wij hopen op gezegende diensten met elkaar.

Omzien naar elkaar: Deze week mochten wij het geboortekaartje van Barbera Cornelia Kooijman ontvangen. Robiene is geboren op 10 Mei 2019 en dochter van Hugo en Marianne Kooijman- van den Berg. Wij wensen deze ouders heel veel geluk en bidden voor Gods Zegen bij de opvoeding van Robiene. Ook een hartelijke felicitatie voor de grootouders. Tevens hebben wij het geboortebericht ontvangen van Louise. Kleindochter van Jaap en Corrie de Vos-Steenbergen. Dochter van Caroline en Ronald Bruijniks-de Vos en zusje van Oliver. Louise is geboren op 17 Mei 2019. Wij wensen deze ouders en grootouders heel veel geluk met de kleine Louise.

Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente.

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot, en op ’t nacht’ lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad; God zal u behoeden, uw toeverlaat. (JdH 7).

Pinksteren 2019 Op 9 juni hopen wij naast de gewone pinksterdienst weer de jaarlijkse Pinksterpraise te houden. Er worden vrijwilligers gevraagd om mee te helpen of iets te bakken bij de koffie. U kunt zich opgeven bij Bjorn van den Aardweg en Els Wensink.

De agenda voor de komende weken: maandag 27 mei: 14.30 uur Bijbelkring ’t Huys te Hoecke.

Dinsdag 28 mei: 16.30 uur catechese groep 7 en 8. Woensdag 29 mei: 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15 uur catechese 13-16 jaar. 19.30 uur repetitie Cantorij. 20.30 uur catechese 17-25 jaar.

Ten Slotte: Wil ik u namens de kerkenraad hartelijk groeten en Gods Zegen toewensen.

Toos Israel Biesheuvel. (Scriba)

 

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Maasdam: 30 Mei 2019 09.30 uur Ds. F. Renes uit RotterdamGez. Dienst met Gereformeerde Kerk Puttershoek

Zondag 10.00 uur Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp

De bloemen gingen afgelopen zondag als dank voor de vele werkzaamheden in deze periode naar Mw. Toos Israel-Biesheuvel.

Afgelopen zondag vierden wij een themadienst o.l.v. Pastor R.W. Baas uit Gouda.

Wij lazen met elkaar uit Mattheus 6 vers 24 tot 34. Het thema van de preek was “Rijk zijn”.

Het was een fijne dienst waarin wij met de kinderen het verhaal van een slapende boer hoorden. Die maakte zich geen zorgen over de dag van morgen. Zo leren wij uit dit schrift gedeelte ons geen zorgen over de dag van morgen te maken. Maar wij mogen wel uitkijken naar “Zijn Rijk”.

Komende zondag hoopt Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp bij ons voor te gaan. De kinderen van de Nevendienst horen het verhaal uit Johannes 13 vers 31-35. Laat het maar zien! In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus’ dood en opstanding. In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.  Na de dienst hopen wij op een grote opkomst voor de Gemeenteontmoetingsmiddag er is koffie-thee-limonade met wat lekkers. Er kan door de Jeugd buiten gespeeld worden en voor de volwassenen is er een spel bedacht. Natuurlijk is het belangrijkste: Elkaar Ontmoeten! Wij sluiten dit af met een gezamenlijke lunch in het Ontmoetingscentrum. Iedereen jong, wat ouder of oud is van Harte Welkom!

Omzien naar elkaar: Wij denken hier aan alle zieken en ouderen die aan huis gebonden zijn.

Wees stil, want de kracht van onze God, daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; Niets is onmogelijk, voor wie gelooft in Hem. Wees stil want de kracht van Onze God daalt neer op dit moment. (OPW 464)

Ook hoorden wij een mooi bericht. In het gezin van Marianne en Hugo Kooijman-van den Berg is op vrijdag 10 Mei een dochtertje geboren. Nadere details ontbreken nog. Dit gezin woont aan de Meeuwenoordseweg nr.14 3295 LH te ’s-Gravendeel. Een Hartelijke Felicitatie voor dit gezin en alle (Over)Grootouders.

De Rommelmarkt: Met een heerlijk zonnetje erbij, was de Rommelmarkt een groot succes! Het Rad van Avontuur draaide op volle toeren en het was gezellig druk. Iedereen die meegeholpen heeft op welke manier dan ook: Hartelijk bedankt! Met elkaar hebben we een prachtig bedrag bij elkaar gekregen. De bruto-opbrengst is €3.883,76!!

Vanaf deze week zijn er boeken van de “Boekenbus” te koop bij de Superrr in Maasdam. Van Harte bij u aanbevolen. De opbrengst komt ten goede aan onze kerk.

Deze week zijn de eindexamens begonnen: De kerk leeft met de jongeren mee en wil graag even hierbij stilstaan. Maar dat kan niet zonder uw hulp. Doe je zelf examen of weet jij/u iemand binnen onze kerk die examen doet, geef dit dan door aan een van onze jeugdouderlingen.  Alvast hartelijk dank!

Agenda voor de komende week: Maandag 20 Mei: 19.00 Gebedskring in de consistorie. 19.00 uur Moderamen overleg in het OC. 19.45 uur Bijbelkring bij Mw. Thea Peet 20.00 uur Ouderlingenoverleg in het OC. Woensdag 22 Mei 10.00-12.00 uur Inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek. 19.30-21.15 uur Repetitie Cantorij. Donderdag 23 Mei 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”.

Ten Slotte: Mag ik u namens de Kerkenraad een gezegend weekend en een goede week toewensen.

Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 10.00 uur Ds. C.D. van Alphen uit Numansdorp

Zondag 12 mei 2019: 10.00 uur Dhr. Pastor R.W. Baas uit Gouda

De bloemen van afgelopen zondag werden gebracht bij Mw. Dorst-van der Steeg als bemoediging en groet vanuit onze gemeente.

Afgelopen zondag ging Ds. W.H. Hendriks uit Mijnsheerenland bij ons voor. Wij lazen uit 1 Korinthe 15 vers 1-22. Waarboven staat “De opstanding uit de doden”. Christus is gestorven voor onze zonden en begraven. Maar wat is zonde! Zonde is wantrouwen tegenover God. Als je God niet vertrouwd, dan zet je God buiten de deur. Wij laten Gods Zoon sterven aan het kruis. Hij draagt onze zonden en houd vol in liefde. Jezus blijft op God vertrouwen, de God die mensen vasthoudt.

De kruisweg is aangewezen als de weg naar het nieuwe leven. Pasen verteld: “Jezus Leeft!” Durf je dat te geloven? Durf je dat te vertrouwen? Wanneer je leert te vertrouwen op God, dan krijgt je leven “Eeuwigheidswaarde”. Hij houdt ons vast door de dood heen. U kunt deze dienst terugluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

Komende zondag hoopt Dhr. Pastor R.W. Baas uit Gouda bij ons voor te gaan.

De kinderen van de kindernevendienst luisteren naar het verhaal uit Johannes 10 vers 22-30 over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven. Wij hopen op een gezegende dienst met elkaar.

Omzien naar elkaar: Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente, ook mensen die wachten op een behandeling, onderzoek of operatie in het ziekenhuis. Achter in de kerk hangen wekelijks de briefjes met namen en adressen. Stuur eens een kaartje of pleeg een telefoontje! God, laat mij nooit verliezen, de vreugde om uw woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij mij hebt geroepen, ja, dat ik leven mag! (NLB 119A).

De Boekenmarkt van zaterdag 4 mei heeft het mooie bedrag van € 130. —opgebracht. Alle kopers en vrijwilligers hartelijk dank voor u of jouw inzet waarvan de opbrengst voor onze kerk is.

Rommelmarkt Zaterdag 11 mei Voorjaars- Rommelmarkt, geopend van 9-13 uur op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum. Er is van alles te koop: boeken, kleding en huishoudtextiel, handgemaakte kaarten, cadeautjes, sokken, fietsen, barbecue, speelgoed waaronder Lego en spellen, curiosa, lp’s en cd’s, natuurlijk ook huishoudelijke spullen en elektra, de bloempotten en vazen ontbreken niet, plantjes horen er ook bij. Meubels van stoelen, tafels, kasten en kapstok. Koffers en tassen zijn er in alle soorten en maten. Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur. Verse koffie, thee en fris met heerlijk gebak, soep, een tosti of heerlijke boerenpannenkoek. We zien u graag op 11 mei bij onze Voorjaars-Rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze kerk.

Catechese: De komende week is er weer Catechese volgens onderstaand rooster:

Basiscatechese voor de kinderen van groep 7+8 (en evt. brugklassers):

Op dinsdagmiddag 14 Mei van 16.30 – 17.15 uur Catechese voor jongeren van 13 t/m 16 jaar (16-jarigen kunnen evt ook bij de oudere groep): Op woensdagavond 15 mei van 19.15 — 20.15 uur

Catechese voor jongeren van 17 t/m 25 jaar: Op woensdagavond 15 mei van 20.30 – 21.30 uur

Wij willen hier graag alle jongeren oproepen om naar deze bijeenkomsten o.l.v. Dhr. Jan Kranendonk uit ’s-Gravendeel te komen.

Op zondag 19 Mei willen wij een gemeentemiddag organiseren. De aanvang is direct na de kerkdienst. Het belooft een leuke bijeenkomst te worden met koffie thee samenzijn, activiteiten voor jong en oud en een gezellige lunch met elkaar. Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. U kunt zich opgeven tot 15 mei voor meer info zie het Hervormd Contact van april 2019.

Agenda voor de komende week: Dinsdag 14 mei 16.30-17.15 uur Catechese Woensdag 15 mei 10.00-12.00 uur inloop Gez. Kerken in de RK Kerk te Puttershoek 19.15-20.15 uur Catechese 19.30-21.15 uur Repetitie Cantorij 20.30-21.30 uur Catechese. Donderdag 16 mei 10.00-12.00 Inloop “Achter de Plataan”. 13.30-14.30 Kerk is open Vrijdag 17 Mei vrouwenbijbelkring bij Wennie Veldhoen (laatste keer dit seizoen).

Ten Slotte: Mogen wij heerlijk genieten van het voorjaars weer, langzaam komt de zomer in zicht. De akkers worden weer bewerkt en alles groeit en bloeit erop los. Wat een dankbaarheid dat wij zo, in vrijheid, van Gods mooie schepping mogen genieten. Namens de kerkenraad mag ik u een Goede week en Gezegend weekend toewensen. Toos Israel Biesheuvel (scriba)

Geplaatst in Aktueel | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 12 mei 2019: 10.00 uur Dhr. Pastor R.W. Baas uit Gouda