Beleid, ANBI

Beleidsplan Hervormde Gemeente Maasdam 2014-2018

 

Wat is er tot nu toe bereikt vanuit de eerdere beleidsplannen?

Dit plan bouwt voort op de eerder gemaakte beleidsplannen 2004-2007, 2007-2010 en 2010-2014. Daarom stellen we hier de vraag wat er van de gestelde plannen gerealiseerd is. De reden daarvan is eenvoudigweg om ervan te leren en te zien of we als gemeente op de goede weg blijven. Het Beleidsplan 2010-2014 is tweemaal geëvalueerd te weten in juni 2011 en maart 2012. Uit deze evaluaties blijkt dat de kerk van Maasdam (net als andere gemeenten in Nederland) soms worstelt met zaken als bemensing, geleidelijke terugloop in ledental en verandering.

Evaluatie

Het is beleid dat de Kerkenraad evalueert. Het Beleidsplan dient jaarlijks geëvalueerd te worden en waar nodig bijgesteld. In mei 2015 is dit plan voor de eerste keer geëvalueerd, de wijzigingen zijn hierin verwerkt.

In november 2016 is dit plan voor een tweede keer geëvalueerd, ook deze wijzigingen zijn verwerkt.

Wie zijn wij?

Het dorp Maasdam behoort (samen met ’s-Gravendeel, Puttershoek, Mijnsheerenland, Heinenoord en Westmaas) tot de burgerlijke gemeente Binnenmaas. Maasdam ontstond omstreeks 1270 langs een dam van de toenmalige Maas en lag toentertijd aan de westkant van de Grote Waard. Inmiddels ligt het aan de oostkant van de Hoeksche Waard langs de Binnenbedijkte Maas. Het is tot ver in de twintigste eeuw een dijkdorp gebleven. Er zijn in de afgelopen jaren nieuwbouwwijken bijgekomen. Maasdam telt thans ruim 3.300 inwoners, de helft is autochtoon, de andere helft afkomstig van buiten de Hoeksche Waard. Er zijn wat winkels voor de eerste levensbehoeften. Maasdam heeft twee basisscholen: één voor openbaar en één voor reformatorisch onderwijs. Voor christelijk nationaal basisonderwijs zijn de kinderen aangewezen op Puttershoek. Middelbare scholen zijn te vinden in Oud-Beijerland, Rotterdam, Barendrecht, Klaaswaal en Dordrecht.

Kerkgebouw

Het kerkgebouw dateert van 1871 en verkeert in goede staat van onderhoud en is sinds medio 2013 een gemeentelijk monument. De toren dateert uit de 17e eeuw en is eind 18e eeuw in zijn huidige vorm gekomen. De kerk is met de pastorie (een monumentaal pand dat in 1811 is gebouwd) en met het Ontmoetingscentrum gegroepeerd rondom een binnenplein. Het geheel draagt bij aan een karakteristiek dorpsgezicht. De bij de kerk behorende toren is eigendom van de gemeente Binnenmaas.

Het interieur van de kerk kan als “Liefelijk”omschreven worden.

Is in de afgelopen jaren voorzien van nieuwe vloerbedekking en enige tijd daarna van nieuwe overgordijnen.

Recentelijk zijn de zitbanken voorzien van nieuwe zitkussens.

De Hervormde gemeente van Maasdam is de enige kerk in Maasdam. Om die reden noemt de gemeente zich graag “Kerk van Maasdam”. Zo presenteert de gemeente zich ook op het internet: www.kerkmaasdam.nl.

De Hervormde gemeente telt bijna 800 leden. Het kerkgebouw heeft 230 zitplaatsen en is tijdens de zondagsviering in de regel goed bezet.

Het Ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum is het kerkelijk gebouw, dat in 1999 aangekocht is door de kerkelijke gemeente en is ondergebracht in een stichting.

Het gebouw vervult een aantal belangrijke functies, voor zowel de kerk als de inwoners van Maasdam.

Het gebouw heeft vergaderzalen en een centrale hal, welke regelmatig gebruikt worden als ontmoetingsplaats na de kerkdiensten op de 1e zondag van de maand of bij speciale diensten.

Het ontmoetingscentrum is ook beschikbaar voor andere activiteiten van de kerkelijke gemeente, zoals catechisatie

Clubwerk, leerhuis, vergaderingen en gemeente avonden etcetera.

De jaarlijkse kerstmarkt en een aantal braderieën per jaar, maar wordt ook gebruikt voor buitenkerkelijke sociale activiteiten.

Het gebouw heeft meerdere ruimtes die permanent verhuurd worden aan diverse vaste huurders, voornamelijk in de medische sector.

Het plein ervoor wordt gebruikt als parkeerplaats voor bezoekers van de kerk en het Ontmoetingscentrum. Verder wordt het gebruikt bij het jaarlijkse kerstboom zingen, als startpunt voor “De Loop van Maasdam” en een aantal buitenactiviteiten tijdens de braderieën.

Waar staan we voor?

De Hervormde gemeente Maasdam staat open voor alle Christusbelijdende gelovigen, zonder zich te richten op een bepaalde modaliteit. In de praktijk houdt dit in dat onze gemeente God op de goede manier wil dienen. en geïnspireerd door het evangelie mensen wil ontmoeten en helpen om te groeien als schepsel van God.

Dit doel is te bereiken door ondermeer te willen groeien als gemeente, zowel spiritueel als in getal.

Veranderingen: Voorzichtigheid en Respect

Uit vergaderingen (met onder andere de Kerkenraad) blijkt dat het soms niet eenvoudig is om als kerk met elkaar op de juiste manier in contact en in gesprek te blijven. In het verleden laaiden soms de discussies hevig op bij de evaluatie van bijvoorbeeld een kerkdienst.

Toch blijken we als gemeenteleden elkaar altijd weer te vinden. Een voorbeeld daarvan is de viering van het Heilig Avondmaal waarbij in overleg met alle gemeenteleden een nieuwe vorm gevonden is waarin de gehele aanwezige gemeente tegelijk aan Tafel gaat.

Aan de andere kant moet er ook de ruimte en vrijheid bestaan om te mogen zoeken naar nieuwe of andere wegen om meer mensen naar de kerk van Maasdam te trekken. Uitgangspunten moeten hierbij zijn dat we ten eerste met elkaar in debat blijven hoe moeilijk dat soms ook is of lijkt. Ten tweede dient elk persoon en elke mening gerespecteerd te worden (als deze mening geen anderen kwetst of buitensluit) en zich open te stellen voor de ander maar bovenal de zoekende mens een antwoord te bieden op de vele levensvragen.

Ook heeft er een verandering plaatsgevonden waarbij de “Jeugddienst” is veranderd naar “Starter in geloofdienst” en inmiddels heet dit Themadienst. Uiteindelijk is deze dienst geïntegreerd in de ochtenddienst waarin jong en oud zich kunnen vinden. Daarmee worden de middengroep en de jongere kinderen betrokken bij de diensten.

Opbouw ledenbestand

Van de ongeveer 3300 inwoners van Maasdam rekenen bijna 800 personen zich tot de kerk van Maasdam.

Van deze leden zijn er zo’n 150 belijdend lid en actief betrokken bij de kerk en het kerkelijk werk. Onderzoek naar de overlevingskansen van kerken wijst onder andere uit dat de ondergrens van het voortbestaan van een kerk ligt bij zo’n 150 leden. Verder is het noodzakelijk dat een kerk blijft groeien en dat de groei niet alleen voortkomt uit de aanwas van kinderen van bestaande leden maar ook uit de aanwas van nieuwe leden; mensen die voorheen zich dus niet rekenden tot de kerk. De kerk van Maasdam loopt de kans het moeilijk te krijgen als de groei uitblijft, de gemeente is zich daarvan terdege bewust en blijft werken aan het voorkomen van dat scenario. Het Beleidsplan getuigt daarvan. Gelukkig mogen wij op gezette tijden nieuwe leden verwelkomen vaak uit de naburige gemeenten.

Wat willen we zijn en doen?

Een blik op onszelf en onze omgeving. We streven ernaar te behouden en uit te bouwen wat we al hebben.

Sterke punten van onze gemeente:

 • Saamhorigheid, bijvoorbeeld bij de zondagse eredienst
 • Openheid en tolerantie
 • Gastvrijheid
 • Trouwe kern; inzet van vrijwilligers
 • Kindernevendienst, jeugdwerk en de tienernevendienst
 • Het aantal jongeren is de laatste jaren stabieler geworden
 • De jeugd heeft samen met de jeugd van Puttershoek een plek gevonden om op zaterdagavonden bij elkaar te komen (JOR)
 • Er is een Inloophuis in Puttershoek (samenwerking met andere geloofsgemeenten)
 • Een interkerkelijke commissie die jaarlijks twee thema-avonden verzorgd voor ouders en/of kinderen

Zwakke punten van onze gemeente:

 • De Bestuurlijke vernieuwing is soms niet groot
 • Vernieuwing gaat sommige leden te langzaam
 • Wervingskracht zou wat groter mogen zijn

Kansen voor onze gemeente:

 • De enige kerk van het dorp (bijvoorbeeld voor de Kerstviering)
 • Vestiging van nieuwe jonge gezinnen
 • Kleinschaligheid
 • Geven van Godsdienstonderwijs op de basisschool

Bedreigingen voor onze gemeente:

 • Vergrijzing
 • Individualisering in onze Westerse maatschappij
 • Weinig nieuwbouw in de kern van Maasdam
 • Geen christelijk basisonderwijs

De gemeente kiest kernwoorden en kerntaken.

Vanuit het verleden hebben de gemeenteleden zich uitgesproken over de kernwoorden voor de gemeente zijn in Maasdam:

 • Gastvrijheid
 • Getuigen
 • Dienen

De kernwoorden en kerntaken komen voort uit de focus die we als kerk hebben gelegd op onze taken en werpt reeds vruchten af (Openheid, tolerantie en gastvrijheid geven een geringe groei van de gemeenteleden onder jonge gezinnen). Het doel daarvan is tweeledig. Enerzijds het belang van de focus op wat onze kern is, wat vinden we nu echt heel belangrijk, wat moeten we altijd doen? Wat kunnen we daarnaast nog doen en wat kunnen we daarnaast niet doen? Anderzijds dient de keuze ter bescherming van de vrijwilligers. In het verleden is soms gebleken dat ambtsdragers hun taken moesten laten liggen vanwege drukte in de privésfeer of drukte vanuit het kerkelijk werk. Het is de taak van de kerkelijk werkers elkaar daarin te ondersteunen en beschermen. Duidelijke keuzes en beleid zijn daarom noodzakelijk.

Pastoraat: omzien naar elkaar

Thans doen we persoonlijk huisbezoek en bezoeken via de hervormde vrouwendienst (HVD). Er wordt gewerkt aan een systematische aanpak voor jongeren en jongvolwassenen. Verder is er een aanzet gemaakt vrijwilligers taakgericht in te zetten voor het pastoraat en het kerkenwerk. Zo worden kwaliteiten optimaal benut.

Sinds 2011 is er om de 14 dagen een gebedskring.

Diaconie: dienstbetoon aan kerk en wereld

De diakenen zorgen voor de inning van collectegelden en hebben een taak bij de viering van het Heilig Avondmaal in de kerk en bij gemeenteleden thuis. De diakenen rekenen het zich tot hun taak de gemeente bewust te maken van de noden dichtbij en veraf. Zo nodig helpen zij bij organiseren van projecten (World Servants, financiële ondersteuning bij rampen etc). Het is beleid bij voorkeur te kiezen voor projecten dichtbij.

Er zijn thans nogal wat uitdagingen in onze maatschappij waarneembaar:

De vergrijzing, de toename van het aantal alleenstaanden, de komst van allochtonen etc.

De herstructurering van ons sociale stelsel (denk o.a. aan de WMO), waarbij meer initiatief op het lokale vlak en de maatschappelijke organisaties (waaronder de kerk) komen te liggen.

De uitwerking van de WMO op lokaal niveau biedt kansen voor onze kerkelijke gemeente die nog nader in kaart gebracht zullen moeten worden.

Te verwachten valt dat zich naast zaken van financiële aard ook zaken als eenzaamheid zullen voordoen. Al deze veranderingen vergen bezinning en een nauwkeurig volgen daarvan en waar mogelijk handelen.

De diaconie zal de jeugd betrekken bij haar werk, met name in de vorm van projecten.
De bloemendienst wordt ook verzorgd door de diaconie.

Ook de kerkradio wordt door de diaconie verzorgd, dit biedt kerkleden de mogelijkheid via de ether de kerkdienst te beluisteren in de vorm van een radio-uitzending.

Verder is de kerkdienst te beluisteren via het internet (tot ten minste 6 weken terug).

Vorming en toerusting

Thans functioneert een aantal kringen zoals het Leerhuis, de gebedskring, de kring geloofsopvoeding voor jonge gezinnen, de seniorenkring, de vrouwen bijbelgesprekskringen, de oecumenische gesprekskring met de kerken van Puttershoek en Maasdam.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk omvat vier elementen te weten:

 • de kindernevendienst (voormalige zondagsschool)
 • jeugdwerk
 • de tienernevendienst en
 • catechisatie (verzorgd door de predikant)
 • samen met de Gereformeerde en Hervormde Kerk in Puttershoek: JOR

Deze vijf worden gecoördineerd door de jeugdouderling en de predikant. Het jeugdwerk loopt goed.

Visie op het jeugdwerk

De jeugd van 4 t/m 21 jaar groeit op in een snel veranderende wereld. De jeugd is mondiger, goed geïnformeerd, visueel gericht en heeft het gevoel alles te kunnen. Ondanks de individualisering zoekt de oudere jeugd elkaar op en wordt er veel (en vaak oppervlakkig) gecommuniceerd (vaak via internet en mobiele telefonie). De huidige methoden verliezen soms hun kracht bij de jeugd van nu.

Wij willen de jeugd vasthouden om deze te (blijven) vertellen van het evangelie. Verder willen we meer jeugd bereiken. Het doel is om altijd te willen groeien in aantal en in geloof (zowel voor de jeugd als voor de jeugdleiding). Dit kunnen we bereiken door meer sociale activiteiten, interactie (betrokkenheid) en multimedia.

De verschillende jeugdonderdelen werken meer samen zodat er een geïntegreerd aanbod van jeugdactiviteiten georganiseerd wordt.

De kerkenraad wil ook meer jeugd bij de activiteiten betrekken door persoonlijke benadering, goede activiteiten te organiseren en ouders te stimuleren. In die activiteiten gaat het om de aanraking met de liefde van God.

Er is sprake van een “Beamer-team”. Dit is een team van jongeren dat op zondagochtend in de eredienst de beamer bedient om de liturgie te tonen. Dit kan een bindende factor zijn onder de jeugd.

Strategie van het jeugdwerk

Per jeugdonderdeel is een strategie besproken om de visie te realiseren. Een paar uitgelichte punten zijn:

 • Ouders betrekken
 • Actieve inbreng van de jongeren zelf
 • Het geven van verantwoordelijkheden aan de jongeren bij onderdelen van de diensten
 • Afwisselende werkvormen
 • Warme en spontane sfeer
 • Aansluiting bij projecten (World Servants, financiële ondersteuning bij rampen etc)

Visie op het ouderenpastoraat

De ouderen in de gemeente laten zich onderscheiden in verschillende groepen, de jongere senioren en de oudere senioren. Veel van de jongere senioren zijn actief in de gemeente. Eén groep runt de braderie, een tweede groep onderhoudt het Ontmoetingscentrum, een derde groep is actief in de Hervormde Vrienden Dienst met het bezoeken van de oudere senioren en het verzorgen van de koffie op zondagochtend. Het zijn krachtige groepen die onderling pastoraat aan elkaar verlenen.

De overheid stimuleert dat ouderen in hun eigen woning kunnen blijven wonen door tal van voorzieningen aan te bieden, thuishulp en dagopvang om eenzaamheid te voorkomen. Om op de kosten hiervan te besparen schrapt de overheid deze laatste voorziening, waardoor eenzaamheid groter zou kunnen worden. De diaconie zal hierop attent moeten zijn en door middel van bijeenkomsten zich in deze problematiek moeten verdiepen en samenwerking zoeken met andere partners op dit gebied. Diaconaat en pastoraat lopen hierin in elkaar over.

Sommige ouderen hebben de verwachting regelmatig bezoek van de predikant en ouderlingen te ontvangen, dat is in de huidige tijd niet meer te realiseren. Meer dan vroeger zullen we het in activiteiten moeten zoeken zoals bijvoorbeeld een themadag met een gezamenlijke maaltijd en het Inloophuis te Puttershoek.

Sinds november 2015 is gestart met een laagdrempelig inloophuis met de titel “Achter de Plataan”. Door deze activiteit worden ook de ouderen buiten onze kerk bereikt om contact met elkaar te hebben. Vanuit de gemeente Binnenmaas is een eenmalige subsidie verstrekt voor dit initiatief.

Erediensten

De eredienst van de zondagochtend heeft een traditionele vormgeving met enkele experimentele elementen, die mede afhankelijk zijn van de aard van de dienst (bijv. Doopdienst, gezinsdienst, oogstdienst, opening winterwerk seizoen en bid- en dankdienst).

De invulling van de erediensten wordt gedaan door de kerkeraad.

De viering van het Heilig Avondmaal heeft in goed overleg naar ieders tevredenheid met alle gemeenteleden in 2012 een nieuwe vorm gekregen. In deze vorm zitten alle Avondmaalsgangers in een kring om de tafel.

Er is een commissie bijzondere diensten die de diensten met Kerst, Pasen en Pinksteren alsmede de opening en sluiting van het seizoen organiseert waarbij gebruik gemaakt wordt van visuele ondersteuning van de beamers. Met Pinksteren is er voor gekozen om bij goed weer een Pinksterpraise te houden in de openlucht.

De muziek heeft als kern de liederen van het liedboek. Daarnaast zingt de gemeente geregeld uit andere liedbundels. De gemeentezang wordt begeleid door geschoolde organisten. De overige muzikale bijdragen (zang, piano, blaasinstrumenten etc) worden geleverd door deels geschoolde mensen.

Rouwdienst

Deze kan verzorgd worden door een predikant, een ouderling van dienst of een diaken van dienst. Dit alles in overleg met nabestaanden en uitvaartondernemer.

Doopdienst

De predikant geeft doopcatechese aan de doopouders. De laatste keer van deze catechese is de wijkouderling of ouderling van dienst aanwezig. Tijdens de doopdienst krijgen de doopouders een doopkaart en doopkaars mee naar huis. In de weken daaropvolgend wordt een kinderbijbel uitgereikt door de wijkouderling of ouderling van dienst om zo nog een contactmoment met de ouders te hebben.

Huwelijksdienst

De Predikant heeft diverse gesprekken met het aanstaande bruidspaar. Tijdens de laatste gespreksbijeenkomst is de Ouderling van dienst of de wijkouderling aanwezig. De wijkouderling of ouderling van dienst koopt een huwelijks-Bijbel en reikt deze uit tijdens de dienst. Het welkom tijdens de dienst wordt verzorgd door de ouderling van dienst.

Beheer

De kerkenraad stelt op voorstel van de kerkrentmeesters een begroting vast waarbij meer dan 80% van de uitgaven gedekt worden door inkomsten. Weliswaar valt tot nu toe het resultaat altijd beter uit, dit heeft te maken met een aantal baten die geen 100% zekere factor zijn en het vermijden van dure arbeid. De braderie brengt jaarlijks een substantieel geldbedrag op. De inzet van vrijwilligers, is daarbij essentieel en wordt zeer gewaardeerd maar het is een aandachtspunt voor de meerjarenbegroting.

De ruimte die de braderie ter beschikking heeft is dikwijls tijdelijk van aard. Wel zijn er plannen voor een eigen permanente ruimte.

Verder prijst de gemeente zich gelukkig te kunnen mogen beschikken over zeer vakbekwame handwerkslieden, die zich als vrijwilliger inzetten.

De vermogenspositie van de gemeente is vrij sterk. De stichting Ontmoetingscentrum stelt de ruimte gratis ter beschikking aan de kerkelijke gemeente. In de toekomst zal het mogelijk zijn om bij te dragen in de begroting van de kerkelijke gemeente. Daarnaast draagt zij financieel bij aan het onderhoud van gebouwen en kerk, waardoor de baten in de begroting van de kerkelijke gemeente op voldoende niveau worden gehouden. Bij onvoldoende bijzondere inkomsten (braderie) en legaten teert de gemeente jaarlijks in op haar vermogen. Voorts wordt er rekening mee gehouden dat incidentele inkomsten terug zouden kunnen lopen.

De kerkenraad heeft het voorstel van de kerkrentmeesters overgenomen om de volgende prioriteiten te stellen:

 • Voor alles dient de pastorale zorg en het leven van de gemeente te worden gefinancierd;
 • Dan volgen de onderhoudsvoorzieningen voor het kerkgebouw;
 • Als laatste staat herinrichting van het kerkgebouw genoteerd maar dit heeft een zeer lage prioriteit.

Publiciteit-communicatie

De gemeente heeft een internetsite “www.kerkmaasdam.nl“. Het ligt in de bedoeling een onderzoek te doen naar een wekelijks te verzenden e-mailbrief voor gemeenteleden en belangstellenden.

Het “Hervormd Contact” (Maandelijks bezorgd en op de website digitaal te lezen en te downloaden) is de naam de periodiek van de Hervormde gemeente Maasdam. Het is bedoeld voor gemeenteleden en belangstellenden. Wekelijks levert de predikant een bijdrage aan het ringblad voor de Hoeksche Waard. Bij speciale gelegenheden publiceert de gemeente in het huis-aan-huis–blad “Het Kompas” dat in de woonkern Maasdam verschijnt.

Communicatie over zaken die onze kerk en of leden betreft dient altijd vanuit de kerkenraad (dan wel gedelegeerd daaruit) gedaan te worden.

Organisatie

Het blijkt soms moeilijk te zijn ambtsdragers te vinden, met name voor het ouderlingschap (pastoraat). Thans verkeren wij in de gelukkige omstandigheden als kerkenraad vrijwel volledig gevuld te zijn. Onze gemeente zoekt wegen om de werkzaamheden over meerdere vrijwilligers naar hun gaven en talenten te verdelen. Dat betekent dat niet iedereen als ambtsdrager gevraagd zal worden.

Duidelijkheid over taakinhoud en inzet

In een tijd als deze waarin iedereen druk is, is het niet reëel om mensen voor een kerkelijke taak te vragen zonder daarover vooraf te communiceren wat nu eigenlijk de taak inhoud en wat er dus van de toekomstige ambtsdrager verwacht wordt en wat de ambtsdrager van de kerk mag verwachten. Een helder beeld van een taak geeft duidelijkheid aan beide kanten.

Laagdrempelige activiteiten

Niemand weet hoe exact de groei van een gemeente werkt. Om iets daarvan te kunnen leren is het nuttig en leerzaam te kijken naar hoe anderen dat doen. Als we bijvoorbeeld kijken naar gemeenten in Engeland dan blijkt dat deze midden in de gemeenschap staan. Veel activiteiten worden door de kerk georganiseerd.

Ook in Maasdam worden activiteiten georganiseerd die vele mensen aantrekken waaronder niet-kerkelijken en jeugd. Te denken valt daarbij aan de braderie en het zingen rondom de Kerstboom als deze geplaatst is. Dit soort activiteiten zijn bij uitstek geschikt om als kerk op een laagdrempelige manier aanwezig te zijn in Maasdam. Wellicht is het nuttig in het kader van gewenste groei meer in zetten op dit soort activiteiten. We kennen reeds:

 • De loop van Maasdam (met een loop voor de kinderen) Gezond van geest en lichaam
 • Geven van de Alfa-cursus
 • Het Kerstspel in samenwerking met de school uitvoeren in de kerk
 • Inloophuis “Achter de Plataan”
 • Een maandelijkse Boekenbus op het kerkplein

Vieren van successen

Als gemeente is het een goede zaak de behaalde successen te vieren. Het sterkt de kerkelijk werkers. Even pas op de plaats maken en terugblikken op een succes geeft nieuwe energie. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een activiteit voor de vrijwilligers om het kerkelijk jaar af te sluiten. Sinds enkele jaren wordt het Winterwerk afgesloten met een BBQ die door vele gemeenteleden bezocht wordt en een goede sfeer oplevert.

Ook het evalueren van de activiteiten valt onder het vieren van successen.

Plannen en de toekomst

Het is dan ook leerzaam de plannen kritisch te volgen en te evalueren. De reden daarvan is eenvoudig: hebben we succes dan moeten we doorgaan. Hebben we geen succes dan moeten we onze plannen bijstellen.

Leren van andere gemeenten

Wellicht is het nuttig eens te bekijken hoe andere gemeenten hun groei realiseren.

Als gemeente willen en moeten we uitdragen en uitstralen dat we de vrede van Christus voelen en dat we daarmee andere mensen het verlangen hopen te geven dat ook te mogen bezitten en daarnaar op zoek te gaan.

En vervolgens de zoekende mens te helpen bij die zoektocht in het leven.

 

Namens de Kerkenraad, Joost de Jong, Marcel de Lange en Arie Wols

Maasdam, februari 2014

(versie december 2016)