Zondag 22 oktober 10.00uur, ds. J.H. Verwaal, Ureterp

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar fam. Belder aan de Gatsedijk.

Afgelopen zondag vroegen we ons af of geloven zwaar is… Immers, je mag niet zomaar alles als je gelooft (anders wel trouwens?). En je moet ook best veel. Naar de kerk bijvoorbeeld. En naar catechisatie. En bidden. En volgens Gods geboden leven. En niet een beetje: met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en al je kracht. En dan ook nog eens je medemens liefhebben. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Toch? Het is een dagtaak! Best zwaar. En steeds meer mensen proberen er onderuit te komen, lijkt het. Maar… wat is er nu echt zwaar: geholpen worden door God of alles zelf voor elkaar moeten boksen. Liefhebben of (een beetje) haten? Vertrouwen of wantrouwen. Alles voor jezelf houden of delen? Kortom: geloven mag dan wel eens moeilijk of zwaar zijn, niet geloven is onmenselijk zwaar. Je kunt beter maar gewoon naar de kerk gaan en naar catechisatie. Dat is geloofsfitness. Het kost inspanning, maar je wordt er geestelijk fit en veel gelukkiger van!

Komende zondag gaat onze oud-predikant, ds. Jac. Verwaal ons voor in het luisteren naar Gods Woord en in de gebeden. We zijn daar blij om! We bidden om een rijk gezegende eredienst.

De nevendienst werkt met het evangelie-verhaal uit Matteüs 9:1-8. Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Je zonden worden je vergeven’. Wat een wonder dat je zomaar bevrijd wordt van wat je verkeerd gedaan hebt! Als bevestiging dat het echt waar is, geneest Jezus hem bovendien van zijn verlamming… Hij kan zomaar naar huis gaan. Zo wil de Heer ook ons bevrijden!

De uitgangscollecte is voor Kerkbeheer.

Omzien naar elkaar  We leven met elkaar mee in zorgen en blijdschap, rouw en vreugde. Met een kaartje ter bemoediging. Een praatje om elkaar een hart onder de riem te steken. En vooral bidden we voor elkaar, omdat God de enige is die echt altijd helpen en troosten kan. In de kerk hebben we gebeden voor: mw. M.J. Schippers-Vermaas (zij is weer thuis na een zeer geslaagde operatie), dhr. L. den Boer, mw. H.W. Bijl, mw. J. Visser, mw. A. Goud, Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ (Psalm 91:1, 2).

Wijkontmoetingsavond Donderdag 26 oktober is er een wijkontmoetingsavond in de wijk van ouderling J. Vermeulen. We komen bij elkaar bij fam. de Vlaming,   Fazant 24. Inloop vanaf 19.45u; afsluiting ~21.30u. Er zullen later nog meer avonden volgen in de andere wijken. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. Het thema is dit seizoen: OPEN KERK!/?. Want ja, hoe open is de kerk voor iedereen? U komt toch ook? Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd!

Ophaalochtend Rommelmarkt Heeft u goede bruikbare spullen Voor de Winter-Rommelmarkt op 11 november? 27 oktober is de ophaalochtend. Belt u a.u.b. vóór 26 oktober met dhr. A. v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696). Alles wat in de winter kan worden gebruikt kunnen we goed gebruiken als het heel, compleet en schoon is. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Informatie via www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt of www.facebook.com/marktmaasdam.

Agenda 23/10 19.00 gebedskring, 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen; 25/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij, 20.15 doopcatechese; 26/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.00 wijkontmoetingsavond; 27/10 ophalen rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese.

Tenslotte Na de herfstvakantie gaan we weer vol goede moed aan de slag met geloofsfitness (zie afgelopen zondag, of luister die dienst nog eens terug op kerkdienstgemist.nl).                                                                                                

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 22 oktober 10.00uur, ds. J.H. Verwaal, Ureterp

Zondag 15 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties voor hun 45-jarig huwelijk naar dhr. en mw. ter Haar-Roodsant.

Afgelopen zondagmorgen maakten we mee hoe de Heer Jezus als de Goede Herder optrad. Hij was bij een sabbatsmaaltijd bij een belangrijke farizeeër thuis (Lukas 14: 1-11). Dan verwacht je toch een klein beetje hemel op aarde: rust en feest, dat je op adem kunt komen. Daar is zo’n maaltijd op sabbat toch voor bedoeld. Net als de kerkdienst! Maar stiekem was er onrust en ongenade, hoogmoed en rivaliteit. Gelukkig greep Jezus in en genas de man die ze als struikelblok voor Hem bedoeld hadden. Die man kreeg ook, voor het eerst in lange tijd, weer eens een echte sabbat. Doordat Jezus niet zomaar domweg regels toepast, maar zich voor alles aan het Grote Gebod houdt. Lees alle verhalen van Jezus nog maar eens en ontdek dat Zijn hele leven het Grote Gebod IS! Zo verlost Hij ons van ongenade en verlorenheid. Wij leven van Gods liefde in Christus. En Hij verwacht die houding ook van Zijn discipelen. Dat je plaats maakt voor het geluk van de ander. Ook al kost dat soms wat. Dat heet liefde…

Zondagmiddag beleefden we een prachtige Vriendendienst samen met onze hervormde zustergemeente Puttershoek. Wat kunnen die kinderen mooi zingen! Er is van alles opengegaan. Monden, oren. Maar ook harten. Eerst van de Samaritaanse vrouw bij die put (Johannes 4: 4-42). Ze kwam daar voor water, gewoon water. Maar toen maakte Jezus de beerput van haar leven open. Er kwam zoveel verdriet en mislukking openbaar. Maar toen bleek Jezus’ hart ook open te zijn: de put met levend water! En haar problemen werden opgelost doordat zij dat levende water te drinken kreeg…: liefde, genade, ontferming! Luister de preek nog eens terug op kerkdienstgemist.nl!

Komende zondag Komende zondag gaat heel de dienst over het Grote Gebod. We lezen o.a. Matteüs 22:34-46. Het blijkt dat geloven een dagtaak is, iets dat je hele leven doortrekt en vormgeeft. Je kunt immers niet een beetje liefhebben. Liefhebben doordringt je hele bestaan. Heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Is dat geen zware opdracht waaronder je gebukt gaat? Niet als je eerst gevuld wordt met Gods liefde. Er is niets dat je gelukkiger maken kan!

De collecte is voor Wereldvoedseldag (Kerk in Actie), ondersteuning van de landbouwactiviteiten in Zuid Soedan, d.m.v. zaaigoed , training en bijenkorven.

Omzien naar elkaar  We bidden voor de zieken: mw. M.J. Schippers-Vermaas (zij wordt deze week geopereerd), dhr. Leo den Boer, mw. H.W. Bijl-Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud (deze week gesprekken over evt. verdere behandeling), Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed (Psalm 23:4).

Boekenbus De Boekenmarkt bestaat precies 7 jaar! De laatste verkoop gaf dat feit een extra feestelijk tintje met een hele mooie TOP-opbrengst: 235,-euro!! Met 47 bezoekers was het bovendien een heerlijk drukke ochtend. Iedereen dank! In november beginnen we met goede moed aan ons 8e verkoopjaar.

Agenda 13/10 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 14/10 vóór 16.00 kopij HC; 18/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 GEEN Cantorij; 19/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; GEEN catechese deze week; 23/10 19.00 moderamen, 20.00 ouderlingen.

Tenslotte De herfstvakantie is er alweer. Er zullen in komende week weinig activiteiten zijn om de kerk. Of je nu thuis blijft, of even tussenuit gaat: geniet van de rust. De Goede Herder is overal!

                                                                                                                                                                     Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 15 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman

Boekenmarktnieuws…

Zaterdag 7 oktober, vandaag maakten we ons 7e verkoopjaar ‘vol’. We mochten 47 bezoekers begroeten in de Boekenbus. Erg leuk dat ook kinderen en tieners de weg weten te vinden naar de Boekenbus. Zodoende konden we een paar griezelige boeken kwijt aan kinderen die van griezelen houden en de tieners werden geholpen aan boeken voor hun lijst. Ook vier nieuwe bezoekers konden we wegwijs maken.

voor meer info, http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt/

 

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Boekenmarktnieuws…

Zondag 8 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman. 16.00uur, ds. A.A. v.d. Berg; Vriendendienst met Puttershoek

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en medeleven naar mw. N. van Steensel-Verloop.

Afgelopen zondag Het was Israëlzondag! We vierden dat het Evangelie, wonder boven wonder, door en via Israël tot ons gekomen is. Wij mogen door Jezus Christus delen in het heil dat Israël gekregen heeft. Wat een onderneming heeft God op touw gezet om ons te bereiken. Iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd, zijn we dankbaar. God en Jezus voorop. Maar ook Israël. Goedbeschouwd is het elke zondag Israëlzondag: de Bijbel (OT én NT) is immers een door en door Israëlitisch boek, en Jezus de grootste Joodse man aller tijden!

Komende zondagochtend Zondag is iedereen weer welkom in Gods huis (echt! IEDEREEN is altijd welkom in de kerk!). In de morgendienst luisteren we naar het Evangelie uit Lukas 14:1-11. Wat is je plaats? Als je bent uitgenodigd bij een bruiloftsfeest, moet je daar natuurlijk niet meteen de beste plaats pakken…: ‘wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

De collecte is voor House of Hope, interkerkelijke stichting die mensen helpt in achterstandswijken van Rotterdam-Zuid.

Vriendendienst Zondag hebben we een 2e dienst! Eén die extra voor de kinderen en de jongeren bedoeld is, samen met onze Hervormde zustergemeente uit Puttershoek: onze jaarlijkse vriendendienst. Het kinderkoor zingt. Ds. Van den Berg preekt. Jongeren doen een sketch. Het thema is: Wie opent de… put? Het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4: 4-42 staat centraal. Er zijn wel een paar putten te openen! Maar de belangrijkste is die met het Levende Water… We zien ernaar uit! Neem ook gerust eens een gast mee.

Omzien naar elkaar  We bidden voor de zieken: mw. M.J. Schippers-Vermaas, dhr. Leo den Boer, mw. H.W. Bijl-Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? … de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid (Psalm 121).

Overleden Zondag stonden we stil bij het overlijden van Pieter Holleman. Lange jaren was hij onder ons een gewaardeerd gemeentelid en kerkganger. 22 september overleed hij in de leeftijd van 86 jaar. Hij mag nu genieten van de hemelse rust! We leven mee met de nabestaanden!

Boekenbus Zaterdag 9/10 staat de boekenbus weer van 9-12u op het kerkplein. Zoekt u een mooi boek, kom dan eens gezellig kijken. De prijzen zijn heel schappelijk. En heeft u oude boeken? U kunt ze bij ons kwijt. Kijkt u eens op onze website: http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Agenda 6/10 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerenkring; 7/10 9.00 Boekenbus; 9/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 11/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 12/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 13/10 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 14/10 vóór 16.00 kopij HC.

Tenslotte We zijn elke dag dankbaar voor de verlossing van Israël, die door Jezus Christus ook onze verlossing werd!

 Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 8 oktober 10.00uur, ds. J. Prosman. 16.00uur, ds. A.A. v.d. Berg; Vriendendienst met Puttershoek

Zondag 1 oktober 10.00uur, Ds. J. Prosman, Israëlzondag

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allen naar fam. van der Gaag.

Afgelopen zondag Maak je geen zorgen voor morgen; God zorgt voor je! Dat zei de Heer Jezus zondagmorgen tegen ons (Matteüs 6: 24-34). En dan te bedenken dat wij daar juist zo vaak mee bezig zijn…, ook al is het zo waar dat we met al die zorgen onszelf echt niet kunnen redden. Net zo min als met de oplossingen die we daarvoor bedenken. Niemand kan zichzelf of een ander redden! Nog geen el kunnen we aan ons leven toevoegen.

Het is wijze raad die Jezus ons geeft: probeer jezelf nu eens niet te redden. Dat doen de vogels toch ook niet? En de bloemen? Kijk eens hoe de Vader in de hemel voor hen zorgt. En bedenk dat Hij jou nog veel belangrijker vindt! Rond de avondmaalstafel klinkt deze boodschap nog krachtiger! Daar gedenken we immers hoe groot Gods liefde is: ‘Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?’ (Romeinen 8:32).

In de middag hebben we daarom samen gezongen in ons zanguurtje: lof en dank en aanbidding voor Hem die ons liefheeft. Hoop en verwachting zongen we uit. Dat God met ons is, ons zegent.

Komende zondag Dat God ons liefheeft, blijkt ook daaruit dat we zondag alweer naar de kerk mogen. Hij blijft ons tegemoet komen! Zondag staat bovendien in het teken dat God ons in Israël tegemoet komt. Door hen heen ontvangen we Gods woord. Uit hen kwam onze Heer en Heiland voort. Dat is om dankbaar voor te zijn en om te koesteren.

We lezen het evangelie, met de nevendienst mee, uit Lukas 7:11-16. Daar zien we hoe Jezus op weg is naar Naïn waar juist op dat moment een jongen begraven wordt. De hele stad rouwt mee met zijn moeder. Zoals Jezus deze mensen in Israël tegemoet komt in hun verdriet en hen verlost, zo wil Hij ook bij ons zijn. Huil maar niet! God laat je niet alleen. Hij komt je redden. Hij zendt ons Zijn Zoon.

Laten we er zijn! Laat God niet voor niets tot ons komen!

De collecte is voor Kerk en Israel.

Omzien naar elkaar  Mw. Sluimer is weer thuis uit het ziekenhuis. We bidden voor de zieken: mw. M.J. Schippers-Vermaas, dhr. Leo den Boer, mw. H.W. Bijl-Schouten (chemo), mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, Evelien Donker (herstellend van chemo), dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. We leggen jullie allemaal, zoals altijd, in de handen van God, die ons doorgrondt en kent en ons altijd nabij is (Psalm 139: 1-12).

Geboorte Zaterdag 23/9 werden Anouk en Peter van Steenselen verblijd met de geboorte van hun zoon Tom Loek. Job heeft nu een broertje! We zijn met jullie dankbaar en blij dat God jullie zo liefdevol zegent! In Psalm 139 staat het zo mooi: God heeft hem geweven in de moederschoot. We bidden dat Tom Loek voorspoedig en gelukkig opgroeit en dat ook hij ontdekt dat God zijn hemelse Vader is!

Nacht zonder dak De definitieve opbrengst van de actie is 3224,47 euro! Een geweldig resultaat, waarvoor mede namens Tear heel hartelijk dank!

Boekenbus Zaterdag 9/10 staat de boekenbus weer van 9-12u op het kerkplein. Zoekt u een mooi boek, kom dan eens gezellig kijken. De prijzen zijn heel schappelijk. En heeft u oude boeken? U kunt ze bij ons kwijt. Kijkt u eens op onze website: http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Agenda 29/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 2/10 19.30 kerkenraad; 4/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 5/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 6/10 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerenkring; 7/10 9.00 Boekenbus; 9/10 19.00 gebedskring.

Tenslotte Leggen we ons leven vol vertrouwen in de handen van de Vader in de hemel. Hij zorgt voor ons naar lichaam en ziel. Hij is ons hele leven ons nabij en wil ervoor zorgen dat we straks eeuwig thuis komen!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 1 oktober 10.00uur, Ds. J. Prosman, Israëlzondag

Boekenmarkt nieuws…

Boekenmarkt

Posted in Aktueel | Comments Off on Boekenmarkt nieuws…

Zondag 24 september 10.00uur, Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal 16.00uur, zanguurtje

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar Jos van Wingerden.

Afgelopen zondag We kijken terug op een zegenrijke ontmoeting rond het open Woord. Opnieuw was daar Zacheüs. Deze keer was hij de ‘model-mens’ die wegkruipt voor God. Ook al zoekt hij Jezus, het blijkt dat Jezus de eigenlijke zoeker is. Hij zoekt immers altijd mensen die niet aan het ideaalbeeld voldoen. Zacheus was niet de rechtvaardige die hij heette te zijn. Door zijn gedrag was zijn naam een aanfluiting geworden. Maar Jezus is gekomen om zulke zondaren te redden. Hij haalde hem uit zijn boom, uit zijn leven van schone schijn en maakte hem een mens zoals God het bedoeld had. Zo zoekt Jezus ons allemaal. Kom uit je boom. Hij wil bij jou thuis zijn en jou veranderen in een écht goed mens!

Komende zondag We mogen zondag het Heilig Avondmaal vieren! Jezus deelt Zijn hele leven met ons. Met ons en voor ons is Hij de dood doorgegaan. En met Hem mogen we delen in het eeuwige leven. Als je bedenkt wat Hij allemaal voor ons over heeft, kun je niet anders dan diep onder de indruk en dankbaar het Avondmaal vieren. Om maar heel dicht bij Hem te zijn…

Met de kindernevendienst mee, lezen we het evangelie uit Matteüs 6:24-34. Waar maak je je zorgen om? Om geld, om spullen, kleren en eten? Of (ook) om het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen zelfs tegenover staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, houdt Jezus ons voor. De hemelse Vader zorgt immers dat je over de rest geen zorgen hoeft te maken?

Zanguurtje Zoals steeds, houden we op de zondagen dat we het Heilig Avondmaal vieren in de middag ons zanguurtje van 16.00-17.00u. We mogen zo onze dank voor de liefde van God, onze dank voor het offer van Jezus uitzingen. Iedereen is welkom. Heeft u zelf een mooi lied? Dan zingen we dat ook! Iedereen, jong en oud, hartelijke welkom!

Omzien naar elkaar We ontvingen enkele overlijdensberichten. Ons gemeentelid Neeltje den Boer-de Geus overleed zaterdag 9 september in de leeftijd van 83 jaar. De crematie vond plaats donderdag 14 september in Heinenoord.

Ook ontvingen we bericht van fam. Hensen-van Dijk dat de moeder van mw. Hensen woensdag 13 september in de leeftijd van 93 jaar is overleden. Zij is dinsdag 19 september begraven op de Essenhof.

We leven mee met de nabestaanden! We bidden om uitzicht. We bidden om Gods nabijheid en troost voor hen allemaal!

We leven ook mee met onze zieken. In het bijzonder met mw. A.J. Sluimer-Konijnendijk die afgelopen week met hartklachten werd opgenomen in Dordwijk. We zijn blij dat dhr. Jos van Wingerden weer thuis is uit het ziekenhuis. En we bidden voor alle anderen die ziek thuis zijn of wachten op operaties en behandelingen: mw. M.J. Schippers-Vermaas, dhr. Leo den Boer, mw. H.W. Bijl-Schouten (chemo), mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud, dhr. H.J.F. Dorst. Evelien Donker (klaar met chemo), dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk.

Dat God jullie allemaal nabij is! HEER, hoor hun gebed, laat hun hulpgeroep tot U komen (Psalm 102: 2).

Jongerenkring Vrijdagavond 22/9 om 20.30 willen we een eerste keer bij elkaar komen om eens te kijken hoe en wanneer we het best onze gespreksgroep kunnen hebben. Dus als je niet (meer) naar catechisatie gaat en je wilt wel weer eens doorpraten over geloof en alles wat daarmee samenhangt, kom eens kijken. Of als je vrienden hebt aan wie je ‘het’ wel eens wilt uitleggen… Je eigen vragen en ideeën zullen centraal staan! Allemaal hartelijk welkom! ds. Prosman.

Agenda 22/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerenkring; 24/9 16.00 zanguurtje; 25/9 19.00 gebedskring; 27/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 28/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 29/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 2/10 19.30 kerkenraad.

Tenslotte Zacheüs heeft ons wat te zeggen. Niet voor niets werd hij ons twee zondagen achtereen voorgehouden. Bedenk eens uit welke boom u zou moeten komen om Jezus te kunnen ontvangen in uw huis…?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 24 september 10.00uur, Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal 16.00uur, zanguurtje

Zondag 17 september 10.00uur, Ds. T. Meijer, Puttershoek

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar Helen Bijl.

Afgelopen zondag We hadden een open huis. De kerk is een open huis trouwens. Dat komt doordat onze Heer zo’n open hart heeft. Daarover ging het het Evangelieverhaal zondag. Het begon met geslotenheid. Eerst ontmoetten we een cordon van geslotenheid om Jezus heen. Zacheüs kon er gewoon niet doorkomen. Nota bene! Mensen die Jezus omringden en volgden waren een blokkade om bij Jezus te kunnen komen… Dat is niet mooi! Maar die zondige tollenaar had wel vaker zijn zin gekregen. Als hij iets rechtsom niet kreeg, dan nam hij het toch linksom. Van regels en mensen had hij zich nog nooit veel aangetrokken. Hij klom gewoon in een boom. Hij werd inbreker in de kring om Jezus heen. Maar toen kwam het pas: Jezus brak in in het leven van Zacheüs! Hij nodigde Zichzelf gewoon uit bij Zacheüs thuis! En dat brak alles open bij hem. Zijn hart ging open. Voor Jezus, maar ook voor de mensen. Zijn huis ging open. Hij begon zijn bezittingen zomaar uit te delen…

Wat doet het ons dat de Heer Jezus in ons leven inbreekt?

Komende zondag Zondag is ds. Meijer uit Puttershoek onze gastvoorganger. Fijn om elkaar weer te ontmoeten bij God thuis! We bidden om zegen rondom Gods open woord.

De kindernevendienst gaat aan de slag met het verhaal over 10 melaatse mannen die door Jezus genezen werden (Lukas 17:11-19). Allemaal waren ze welkom. Allemaal ontvingen ze liefde en genade. Maar… slechts één komt er terug om God te verheerlijken. Alleen een Samaritaan is echt dankbaar. Iemand van buiten de kring van Israël. Hij is ook van binnen genezen. ‘Uw geloof heeft u behouden’, zegt Jezus tegen hem.

Omzien naar elkaar We leven mee met onze zieken. Dhr. Jos van Wingerden is vorige week geopereerd in het Erasmus-ziekenhuis. We zijn blij dat het goed gaat! Mw. M.J. Schippers-Vermaas wacht thuis op een operatie aan haar been. Dhr. Leo den Boer is sinds enige tijd aan huis en bed gebonden. Mw. H.W. Bijl – Schouten moet binnenkort beginnen met chemo. Mw. J. Visser-van der Pligt is  enige tijd aan huis gebonden. Mw. A. Goud hoort deze week hoe het verder moet met de chemo. Mw. I. Middelkoop-Kruithof mag deze week weer naar huis vanuit de Rembrandt. Dhr. H.J.F. Dorst is thuis aan het revalideren. Evelien Donker is zo goed als klaar met de chemo. Mw. S. Reedijk is al hele lang ernstig ziek thuis.

We bidden voor jullie allemaal om Gods nabijheid. Om uitzicht en hoop ook; voor dit leven en voor eeuwig!

Rommelmarkt De Najaars-Rommelmarkt heeft, ondanks alle herfstige buien bij de opbouw, de verkoop en het opruimen, het prachtige (voorlopige) bedrag van 3.173,67 euro opgebracht! Als RM-Cie willen we iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken!

Open Monumentendag We kijken terug op een werkelijk open huis. Er zijn zoveel mensen even of langer in de kerk geweest. De tentoonstelling was werkelijk prachtig. Dank aan allen die materialen beschikbaar hebben gesteld! De muziek was ook mooi. Els met haar zang-leerlingen riepen een spontaan concertje op. Het orgelspel (en de blokfluit!) maakte daarna ook indruk.

Nacht Zonder Dak Ook de Nacht Zonder Dak was een daverend succes! 20 mensen sliepen een nacht dakloos in dozen. En haalden zo sponsorgelden op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India. Alle deelnemers, alle sponsors, en iedereen die ook maar een bijdrage heeft geleverd: heel hartelijk dank!! het eindresultaat staat nog niet definitief vast… Het is al ruim 2900 euro, maar het kon zelfs de 3000 euro weleens gaan passeren. In één woord: geweldig!!!

Kijkt u voor de foto’s eens op onze facebook-pagina: Nacht Zonder Dak Maasdam.

Jongerenkring Er is al heel wat keren naar gevraagd. Daarom willen we kijken of we een kring kunnen starten voor 20-plussers, die na de catechese-leeftijd graag nog even doorgaan. Ideaal als je al belijdenis gedaan hebt en je je te jong voelt voor een oudere kring. Van harte welkom op vrijdagavond 20.30.

Agenda 15/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese; 18/9 15.30 Bijbelkring ‘t Huys te Hoecke; 20/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk, 19.45 Cantorij; 21/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 22/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 jongerenkring.

Tenslotte Een open huis. Dat is de kerk. Dat hoort de kerk te zijn. Een plaats waar zicht is op het Vaderhuis, Gods open huis. Wie neemt u zondag eens mee (of door de week als de kerk tussen 13.00 en 14.00u even open is)?

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 17 september 10.00uur, Ds. T. Meijer, Puttershoek

Knutselclub begint!

4 oktober begint de knutselclub!

Kijk voor meer informatie snel op de pagina (onder Jongeren)!

Posted in Aktueel | Comments Off on Knutselclub begint!

Zondag 10 september 10.00uur, ds. J. Prosman: Startdienst winterwerk

Bloemen Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en beterschapswensen naar Irma en Leo den Boer.

Afgelopen zondag We ontmoetten Jezus toen Hij een doofstomme man genas (Markus 7: 31-37). We beseften hoe intens belangrijk spreken is (en verstaan en begrijpen ook). Stel je voor dat we dat zouden moeten missen. Gods eerste daad was zelfs al spreken… Hij zei: ‘er zij licht’ (Genesis 1). Laat onze oren en monden ook open zijn om zo te spreken: licht, genade, vrede. Wat zijn we dankbaar dat de Heer Jezus dit allemaal in de wereld brengt: verlossing van het dodelijke zwijgen, van zonde en verlorenheid. Als wij net als Jesaja (6:7-8) met een gezuiverde mond leren spreken, komt er iets van de hemel op aarde. Dat is de opdracht van de kerk: moet je horen! Wat een evangelie. Wat een blij verhaal!

Komende zondag Zondag start het winterwerk. Het thema van de startdienst is ‘Een open huis’. Wij willen als kerk immers een open huis zijn voor iedereen. We lezen uit Lukas 19: 1-10 het verhaal van Zacheüs, die Zijn huis open zette voor de Heer Jezus. Daar begint het als de kerk een open huis wil zijn. Dan moeten we eerst Jezus binnen laten. Dan zorgt Hij er wel voor dat wij net zo open worden als Hij. Hij staat zelfs open voor zondaars als Zacheüs… Wat mooi als Jezus ook nu weer kan zeggen ‘vandaag is dit huis redding ten deel gevallen’ (vs.9).

Omzien naar elkaar We hebben zondag gebeden voor onze zieken: mw. M.J. Schippers-Vermaas, Leo den Boer, mw. H. W. Bijl – Schouten, mw. J. Visser-van der Pligt, mw. A. Goud (ernstig ziek, maar weer thuis uit het ziekenhuis), mw. I. Middelkoop-Kruithof, (in de Rembrandt), dhr. H.J.F. Dorst, Evelien Donker, dhr. C. Peet en mw. S. Reedijk. Hun adressen vermelden we hier nooit vanwege de privacy-wetgeving. Maar in de kerk hebben we wel altijd de briefjes bij de uitgang, zodat u in de gelegenheid bent om naast uw persoonlijk gebed voor hen, ook op andere wijze hen mee te leven. Dat wordt zeer op prijs gesteld!

Boekenmarkt Vorige week zaterdag kwamen 31 mensen één of meerdere boeken kopen in de Boekenbus. De opbrengst, naast een hoop gezelligheid, was: 130 Euro. Iedereen hartelijk dank! Zoekt u een boek? Kijk dan eens op: www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt.

Rommelmarkt Zaterdag 9 september van 9.00-13.00u is er Rommelmarkt! Komt u ook kopen, eten en drinken voor het goede doel? Zie ook: www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt.

Tentoonstelling Oud-Maasdam op Open Monumentendag Tijdens en na de rommelmarkt is de kerk open voor publiek. Er is een mooie tentoonstelling gemaakt over de kerk en Oud-Maasdam. Er zijn foto’s en historische materialen en er draaien doorlopend een paar oude films over Maasdam.

Nacht Zonder Dak Zaterdag na de rommelmarkt is de Nacht Zonder Dak. Een 20-tal mensen slapen een nacht dakloos in dozen om mee te leven en sponsor-geld bij elkaar te halen voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India. We willen hen helpen om een toekomst op te bouwen. Kom kijken! Om 20.00 u presenteert Tear het project in het Ontmoetingscentrum. Dan een hapje en drankje kopen helpt ons ook helpen. Zondagmorgen is er v.a. 8.00u inloop-ontbijt. Daarna de kerkdienst waarin het resultaat bekend gemaakt wordt. Zie ook: www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/maasdam-09-09-2017.

Catechese en Soos We gaan weer starten! Vrijdagavond komen we weer gezellig bij elkaar om met elkaar te leren over het geloof. Alle jongeren vanaf 12 jaar van harte welkom vanaf 19.30! En daarna natuurlijk ook om 20.30 bij de jeugdsoos!

Belijdeniscatechese Voor degenen die wat hogerop willen is er ook weer belijdeniscatechese vanaf 20.30 in het Ontmoetingscentrum. De groep van vorig jaar gaat natuurlijk gewoon door. En iedereen die verder wil aansluiten, van harte welkom!

Agenda 8/9 19.00 weeksluiting ‘t Huys te Hoecke; 9/9 9.00 najaars-rommelmarkt, 9.00-16.00 Open Monumentendag, 15.00 Nacht Zonder Dak, 20.00 Tear-presentatie nacht zonder dak; 10/9 8.00 inloop-ontbijt Nacht Zonder Dak, 10.00 Startdienst; 11/10 20.00 Bijbelkring(?), 13/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK-kerk; 14/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 20.00 Bijbelkring(?), 15/9 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos, 20.30 belijdeniscatechese.

Tenslotte de Heer Jezus liep eens onder een boom door. In die boom zat een man die (terecht) nergens welkom was… Jezus zei tegen hem: ‘kom uit de boom, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven’. Zit u ook wel een in zo’n boom? Kom er dan eens uit en kom naar de kerk. Van harte welkom!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 10 september 10.00uur, ds. J. Prosman: Startdienst winterwerk