High-Tea Zaterdag 5 november van 14:00 – 16:30 uur

High-Tea Zaterdag 5 november van 14:00 – 16:30 uur

klik op onderstaande link voor meer info.

poster-high-tea

Posted in Aktueel | Comments Off on High-Tea Zaterdag 5 november van 14:00 – 16:30 uur

Zondag 23 oktober 2016, 10.00uur, ds. P. J. van der Ende, Hoek van Holland

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. Schaalje in ‘t Huys te Hoecke.

Afgelopen zondag. Thuis bij God, in de kerk, in de gemeenschap van Christus, hoorden we het verhaal van Jozef die door zijn broers verkocht werd. Hoe ver van huis kun je zijn? Mensen zijn soms helemaal de weg kwijt, van God los… En dan doen ze elkaar gefrustreerd allerlei kwaad. Die broers van Jozef waren verder zulke oplettende mensen. IJverig, toegewijd, enz. Kinderen om trots op te zijn! Alleen waren ze in één opzicht ver van huis: ze waren dodelijk jaloers op Jozef die door vader Jakob zo onverstandig voorgetrokken en verwend werd. Zo raakten Jozef, zijn broers en vader Jakob allemaal ver van huis. De onderlinge liefde verdween en wrok en angst en verdriet kwamen ervoor in de plaats.

Maar… zo hoorden we Paulus Timoteüs vermanen: ook dit verhaal uit de Heilige Schrift is ‘God door-ademd’, van God ingegeven, geïnspireerd door Gods Geest. Nuttig om iets van te leren, te vermanen en op te voeden (2Timoteüs 3: 15,16).

Het kan dus wel lijken dat je ver van huis bent, maar hoe ver is God nu echt weg? Door Jezus Christus zoekt Hij ons op midden in onze zondige werkelijkheid. Deze boodschap klinkt door, telkens weer, ook in de Jozef-geschiedenis. Deze boodschap te geloven brengt ons thuis in Gods nabijheid.

Komende zondag. Zondag gaat het nevendienstverhaal verder over Jozef: Genesis 39:1-20. Het is niet eerlijk. Eerst gaat het best goed in Egypte. Jozef werkt voor Potifar. God helpt hem. Maar het blijft niet goed. Potifars vrouw wordt onterecht boos op Jozef. En heel gemeen zorgt ze ervoor dat hij in de gevangenis komt…

In de dienst ontvangen we ds. Van der End als gastvoorganger. Wij wensen hem en elkaar een fijne, gezegende dienst toe. Dat moet goed komen! De Heer Jezus heeft immers Zelf beloofd dat als er twee of drie in Zijn Naam samenkomen, Hij er Zelf ook is…

Omzien naar elkaar. De afgelopen week hoorden we dat mw. M. Goud-Rijsdijk ernstig ziek is. Onderzoeken zijn nog gaande. We bidden om Gods troostvolle nabijheid. We bidden om uitzicht.

Verder bidden we dat de chemo’s van de afgelopen tijd bij mw. A. Goud en bij dhr. J. Sluimer hun werk goed doen. Nu even een rustperiode. We leggen ons leven vertrouwend in Gods hand.

We zijn blij dat het met mw. A. Schaalje, in ‘t Huys te Hoecke, steeds beter gaat!

En ook zijn we dankbaar dat dhr. A. In ‘t Veld weer thuis mocht komen na een korte ziekenhuisopname. Sterkte en Gods nabijheid in de behandeling die nog volgt!

Ophaalochtend Winter-Rommelmarkt

Voor de Winter-Rommelmarkt op 12 november van 9-12u in het Ontmoetingscentrum te Maasdam zoekt de Rommelmarkt Commissie goede bruikbare spullen voor de verkoop. Ophaalochtend 28 oktober, belt u hiervoor a.u.b. vóór 27 oktober met dhr. A.v.d. Linden (6767188) of dhr. M. Goud (6761696). Alles wat in de winter kan worden gebruikt kunnen we goed gebruiken als het heel, compleet en schoon is. Hartelijk dank als u aan ons wilt denken bij het opruimen van uw spullen. Zie ook www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt.

Agenda. 24/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 26/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk, 19.45 vrouwengesprekskring; 27/10 10.00-11.30

inloopochtend ‘Achter de Plataan’, 19.00 belijdeniscatechese; 28/10 Ophaalochtend Winter-Rommelmarkt, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos;

Tot slot. Gedachte om mee te nemen: als gemeente van Christus mogen wij een thuis vormen voor rustzoekers.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 23 oktober 2016, 10.00uur, ds. P. J. van der Ende, Hoek van Holland

Zondag 16 oktober 2016 10.00uur, ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties met hun 55-jarige huwelijksjubileum op 5 oktober naar dhr. en mw. Muller–Kooijman.

De bloemen gingen ook naar dhr. en mw. Visser-Van den Doel die eveneens 5 oktober hun 55-jarig huwelijksjubileum hadden.

Afgelopen zondag. We kijken terug op een geweldige zondag! Eerst de morgendienst in onze eigen kerk. We leefden met Jakob mee. Hij was het voorbeeld dat God ons voorhield. Hij zat in de nacht. Helemaal alleen bij de Jabbok. Gevangen zat hij bovendien in een nacht van strijd en zorgen: hoe zou het gaan als hij morgen Ezau ging ontmoeten. Zou God hem ook nu weer bewaren? Hij worstelde met God en mens. En toen werd hij nog aangevallen ook… Een vreemdeling worstelde met hem!

Uiteindelijk blijkt dat een zegenrijke ontmoeting. Het licht ging aan. Jakob werd gezegend – niets liever wilde hij! De zegen (zegen betekent letterlijk ‘goed spreken’, lovende woorden namens God) kreeg Jakob: jij bent een goed mens Jakob. Israël zul je daarom heten, strijder Gods. Iemand die strijdt tegen het kwaad in zijn leven. Iemand die met God meestrijdt voor het goede, voor het Licht.

Paulus deed er nog een schepje bovenop in zijn brief aan Timoteüs: als je met Christus sterft, zul je ook met Hem opstaan (2Timoteus 2: 11): Paulus verwijst niet naar Jakob, maar naar Jezus. In de nacht van zonden en verlorenheid gaat het licht van Pasen schijnen! Toen – en ook vandaag. Bij hen – en ook bij ons.

Komende zondag. De kinderen hebben herfstvakantie van school. Sommigen gaan er op uit. Daar past het Bijbelverhaal van de nevendienst over Jozef goed bij (Genesis 37:12-28). Hij dacht ook op een soort vakantie te gaan. Alleen, toen hij bij zijn broers kwam, was hij pas echt Ver van huis! Ze verkochten hem naar Egypte. Gelukkig is het daarmee nog lang niet afgelopen. Met de broers niet en met Jozef ook niet. Soms gebeuren juist ver van huis de grootste wonderen…

Daarom lezen we in de kerk bovendien 2Timoteüs 3: 14 ‐ 4:5. Ook daar horen we van Iemand die verworpen en verraden werd, maar toch minstens zo’n genadig oordelende Koning is geworden (4:1) als Jozef ook ooit in Egypte werd. Bij die Koning mogen wij thuiskomen! Van harte welkom in de kerk (ook al voel je je misschien zoals de broers van Jozef)!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer is met chemokuren begonnen. We wensen hem en zijn vrouw veel sterkte in alles! Als je je gedragen weet door de hemelse Vader, gaat het toch ‘gewoon’ goed!

Mw. A. Goud is afgelopen week met chemo begonnen. Ook voor u bidden we om Gods zorgende nabijheid. Het is wonderlijk hoe goed het tot nog toe gegaan is!

Mw. A. Schaalje verblijft nu in ‘t Huys te Hoecke. We hopen dat u voorspoedig opknapt!

Dhr. A. In ‘t Veld is vorige weekend in het Maasstadziekenhuis opgenomen. Als het goed is bent u inmiddels weer thuis. We hopen en bidden dat het allemaal erg meevalt!

Agenda. 14/10 10.15 vrouwengesprekskring, 19.30 catechese, 20.30 jeugdsoos; 19/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 20/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 24/10 19.00 gebedskring, 19.45 Bijbelkring.

Tot slot. Rustzoekers kunnen bij God aankomen. Nergens is zoveel ruimte als bij Hem. Iedereen is welkom!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 16 oktober 2016 10.00uur, ds. J. Prosman

Zondag 9 oktober 2016, 10.00uur, ds. J. Prosman en 16.00uur, Vriendendienst in Puttershoek, ds. A.A. v.d. Berg en ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en felicitaties met hun 65-jarige huwelijksjubileum naar dhr. en mw. Bijl-Bussing.

Afgelopen zondag. Het was Israëlzondag. We ontmoetten een van Israëls aartsvaders, Jakob (hij werd later door God Israël genoemd…). Geheel te goeder trouw werkte hij om de liefde van zijn leven voor zijn schoonvader Laban. Alles had hij ervoor over om maar te mogen trouwen met Rachel! Zette iedereen zich maar zo in voor zoiets goeds! Het lijkt zoveel op hoe onze Heer Jezus werkte voor het volk van God! Een en al betrouwbaarheid en toewijding. Zo is Gods ideaal voor de wereld.

Wat mooi dat zoveel mensen dat ideaal ook nastreven!

Maar helaas… er is ook nog Mammon, zo leerden we van Jezus in het evangelie (Lukas 16: 10-15). En die kun je niet tegelijk dienen… Maar dat gebeurt wel vaak. Eigenbelang en hebzucht verstoren voortdurend het rijk van God. Dat was bij Laban en Jakob, dat zien we in heel de Bijbel en heel de geschiedenis, ook vandaag, steeds weer gebeuren. Stiekem neemt Mammon het over. En dan raak je los van Gods rijk, los van elkaar. Wantrouwen en bedrog neemt de plaats in van liefde, betrouwbaarheid en toewijding.

Gelukkig is God wel betrouwbaar! Hij laat Zijn liefde niet los. Hij komt steeds weer terug. Dat geeft hoop! Voor Israël, voor ons. Hierdoor willen we ons laten meenemen. Wij willen leven in Gods rijk, waar de wet van de liefde de grondslag is van alles.

Komende zondag. Zondag hebben we alweer een ‘bijzondere’ zondag. Eerst een ‘gewone’ dienst. We lezen dan met de kinderen van de nevendienst mee (Genesis 32:23-33). Het gaat nog steeds over Jakob. Op weg naar huis is hij bang om zijn broer Ezau te ontmoeten. Maar dan ontmoet Hij God…! Hij strijdt met God. En Hij wordt gezegend! Het wordt weer licht. Een nieuw begin!

Is er voor ons ook zo’n nieuw begin? Jawel, zo lezen we in de 2e Schriftlezing, 2Timoteüs 2: als je met Christus meestrijdt en sterft, sta je ook met Hem op (vs.11). Dat belooft wat!

Zondagmiddag En dan is er de Vriendendienst om 16.00u in de Hervormde kerk in Puttershoek. Het thema is: Samen Delen. We lezen over wat er allemaal te delen valt in de kerk uit 1 Korinthe 12 en 13. Zoveel gaven. Ds. Van den Berg en ds. Prosman houden hierover weer een duo-preek.

Muzikale medewerking wordt verleend door: Saskia de Bruin(gitaar), Hans de Bruin(piano), Fenny Prosman(orgel), kinderkoor Een Vrolijk Geluid en Tienerkoor Differentz uit Puttershoek.

Allemaal, jong en oud, van harte welkom!

Oecumenische Leeravond Woensdag 12 oktober 20.00u is er in het Ontmoetingscentrum in Maasdam een Open Oecumenische Leeravond. Het onderwerp is ‘Het leven van Maarten Luther’ door ds. Mans Raveling. Iedereen heel hartelijk welkom!

Leerhuis. Er is veel aan de hand in Europa. Daarover willen we met elkaar van gedachten wisselen donderdagavond 13 oktober. Vanaf 19.45 ieder hartelijk welkom in het Ontmoetingscentrum.

Boekenbus De opbrengst van zaterdag 1 oktober was € 120,- met 25 bezoekers. Iedereen heel hartelijk dank!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer gaat al snel aan de chemokuren beginnen. Als u op bezoek wilt, belt u dan eerst even?

Mw. A. Goud is goed aan het herstellen van de operatie en ook in afwachting van verdere kuren.

Mw. A. Schaalje is deze week weer uit het ziekenhuis en verblijft nu in ‘t Huys te Hoecke.

We bidden voor jullie allemaal! Om Gods nabijheid. En om zegen op de behandelingen.

Agenda. 7/10 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 9/10 16.00 vriendendienst in Puttershoek; 10/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring; 12/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 20.00 Open Oecumenische Leeravond; 13/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 19.45 leerhuis; 14/10 10.15 vrouwengesprekskring, 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos.

Tot slot. Strijden met God bij Pniël is zo gek nog niet: je komt er gezegend uit.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 9 oktober 2016, 10.00uur, ds. J. Prosman en 16.00uur, Vriendendienst in Puttershoek, ds. A.A. v.d. Berg en ds. J. Prosman

Zondag 2 oktober 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet en medeleven van ons allemaal naar dhr. J. Sluimer.

Afgelopen zondag. Zondag vierden wij het Heilig Avondmaal. In verbondenheid met onze Heer en Redder, Jezus Christus. In verbondenheid ook met de kerk van alle tijden en plaatsen: de avondmaalscollecte was voor de lijdende kerk in het Midden Oosten. Opgeroepen door Paulus (1 Korinthe 11), wilden we juist delen met hen die honger hebben en tekort. Vooral omdat we in het Avondmaal zo merken dat de Heer Jezus Zijn leven met ons wil delen.

Als één deel van de kerk, één lid van het lichaam van Christus lijdt, lijden we immers allemaal mee (1Korinthe 12: 26)? De Heer Jezus is in elk geval intens met hen verbonden!

Komende zondag. Een ‘gewone’ zondag… Dat is best bijzonder! ‘Gewoon’ naar de kerk. Geen bijzondere dienst….

Wacht even! Het is niet wat het lijkt! Is het juist niet heel bijzonder, een regelrecht wonder, dat we naar de kerk kunnen? Dat je een plek hebt waar je samen God kunt ontmoeten? Even thuiskomen bij God. Even luisteren naar Zijn woord. En dan tot Hem spreken met gebeden, geloofsbelijdenis, met Psalmen en gezangen. Dat is veel bijzonderder dan je zou denken!

(Op gewone dagen is de kerk na de middag trouwens ook meestal wel een uurtje open. Dan neem ik m’n studeerwerk gewoon even mee, zodat voorbijgangers even de gelegenheid krijgen in de kerk te zijn. Dus weet je iemand die op zondag niet kan of durft…).

Komende zondag luisteren we weer met de kinderen van de nevendienst mee naar het verhaal van Lea en Rachel (Genesis 29: 1-30). En we luisteren naar wat de Heer Jezus zegt over betrouwbaarheid (Lukas 16: 10-15).

Huwelijksjubileum. We feliciteren Ingrid en Joost De Jong hartelijk met hun 25-jarig huwelijksjubileum. Wensen jullie nog veel meer gelukkige jaren, samen met de kinderen!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer is ernstig ziek en is daarom de afgelopen week een paar dagen voor onderzoek in het ziekenhuis geweest.

Mw. A. Goud is afgelopen week geopereerd. Ze knapt gelukkig langzaam weer op!

Mw. A. Schaalje-Bauer is opgenomen in het Maasstadziekenhuis, maar is gelukkig langzaam weer aan de beterende hand.

We leven met hen allemaal mee! Bidden we ook allemaal voor hen? En zullen we hen en alle anderen die ziek, verdrietig of eenzaam zijn ook op allerlei andere manieren laten merken dat we hen niet vergeten?

Fietspuzzeltocht. Het was zondagmiddag een groot succes! We bedanken de organisatie: het gezamenlijke jeugdwerk van de 5 kerken van Puttershoek en Maasdam. We kregen prachtig de gelegenheid om de overeenkomsten (en een enkel verschil) tussen onze kerken eens te zien en elkaar te ontmoeten.

Agenda. 30/9 19.00 moderamen, 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 3/10 19.45 kerkenraad; 5/10 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 6/10 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 7/10 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 9/10 16.00 vriendendienst in Puttershoek; 10/10 19.00 gebedskring, 20.00 Bijbelkring.

Tot slot. Leg je leven gerust in Gods hand. Hij heeft bewezen betrouwbaarder te zijn dan wie ook.

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 2 oktober 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman

Zondag 25 september 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

 

Bloemen. Zondag gingen de bloemen met een hartelijke groet van ons allemaal naar mw. Thea Mailij.

Afgelopen zondag. Het was goed om weer in de kerk te zijn! Heerlijk ook om als dominee eens gewoon in de kerkbank te zitten. We hebben Gods woord goed gehoord (Galaten 1: 1-12). Het gaat allereerst om het evangelie: God vertrouwen, niet om de regels en tradities. Die kunnen af en toe veranderen naar gelang de omstandigheden. Maar vertrouwen, geloven in Gods reddende zorg is onopgeefbaar. Zonde is vooral wantrouwen. Mensen verzinnen er veel te vaak van alles bij dat ze dan ook nog eens veel te vaak boven het evangelie zetten…

Komende zondag. Zondag mogen wij het Heilig Avondmaal weer vieren: ontmoeting met onze Heer, Die Zijn leven voor ons gaf… En juist daar bij Hem aan tafel mogen we als gemeente ook de gemeenschap ervaren met elkaar. Wij zijn immers het lichaam van Christus op aarde! Meer nog: rond het gedenken van Jezus’ lijden weten we ons verbonden met de kerk wereldwijd – juist ook met de vervolgde kerk zoals in Syrië. Daarvoor is onze collecte dan ook bestemd. Verenigd met heel de kerk en vooral met onze Heer Jezus Christus luisteren we naar Gods woord uit 1 Korinthe 11.

De nevendienst luistert verder naar de verhalen van Jakob en Ezau (Genesis 28:10-22). Jakob is op de vlucht voor Ezau. Weg van huis, maar niet weg van God. Want God laat zich juist zien als Jakob op de vlucht is. In een droom ziet hij engelen een ladder op en neer klimmen. En God spreekt hem moed in! …God gaat met je mee Jakob!

Omzien naar elkaar. Dhr. J. Sluimer is afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis Dordtwijk (afd. 3C). We wensen hem van harte beterschap.

Onze gedachten en gebeden zijn ook voor alle andere zieken, eenzamen en mensen met verdriet!

JOR: Auto’s wassen voor World Servants. Zaterdag 24 september is het weer (alle!) auto’s wassen op het kerkplein van 9.00u t/m 16.00u! Met deze mooie actie kunt u uw bijdrage leveren aan de reis met met World Servants. Voor alleen de buitenkant bent u 7,50 euro kwijt, voor binnen- en buitenkant helpt u het World Servants Team met 12,50 euro verder op weg naar Nicaragua.

U mag ook helpen poetsen en wassen, koffie schenken, enz. stuur dan een mailtje naar info@jorworldservants.nl met daarin je naam, mailadres, telefoonnummer en wat je zou willen doen!

Fietspuzzeltocht. Het gezamenlijke jeugdwerk van de 5 kerken van Puttershoek en Maasdam organiseert zondagmiddag 25 september van 13.30-15.30 voor iedereen een fietspuzzeltocht: ‘zoek de overeenkomsten’. Start en afsluiting bij onze kerk.

Agenda. 23/9 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos; 24/9 09.00–16.00 Carwash voor World Servants; 25/9 13.30-15.30 fietspuzzeltocht gezamenlijk jeugdwerk; 26/9 19.00u gebedskring; 28/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 19.45u vrouwengesprekskring; 29/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 30/9 19.00 moderamen; 20.30 catechese, 21.30 jeugdsoos.

Tot slot. Hoe onze reis ook gaat, God gaat met ons mee. Laat Hem de weg wijzen, dan kom je uiteindelijk aan in het beloofde land!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 25 september 2016, 10.00uur, Ds. J. Prosman, Heilig Avondmaal

Carwash JOR World Servants

24 september wassen wij weer auto’s!

Natuurlijk is een jaar actievoeren voor een reis met World Servants niet compleet zonder een carwash. Rijd dus nog maar wat extra rondjes door de stoffige (of modderige, je weet het nooit met de Nederlandse zomer) polder en laat ons je auto weer glimmend poetsen van buiten en van binnen. Voor alleen de buitenkant bent u 7,50 euro kwijt, voor binnen- en buitenkant helpt u ons met 12,50 euro verder op weg naar Nicaragua.

Wat: Carwash
Wanneer: zaterdag 24 september 2016
Waar: Kerkplein Hervormde Kerk te Maasdam
Tijd: 09.00 uur t/m 16.00 uur

 

Heb je geen auto, of bied je liever praktische hulp? Om de Carwash vlekkeloos te laten verlopen zijn we op zoek naar helpende handen die hun poetstalent of koffieschenk-gave willen delen op deze zaterdag. Wil je je inzetten voor het goede doel en vind je het niet erg om een dag je handen uit de mouwen te steken? Stuur een mailtje naar info@jorworldservants.nl met daarin je naam, mailadres, telefoonnummer en wat je zou willen doen en we nemen contact met je op!

Wij, Bart-Frank-Laura-Annemiek en Ilona, hopen velen van jullie te zien zaterdag. Laat ons je auto wassen en help ons bouwen aan verandering!

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Carwash JOR World Servants

Fietspuzzeltocht “Zoek de overeenkomsten” 25-09-2016

img_0001

Posted in Aktueel | Comments Off on Fietspuzzeltocht “Zoek de overeenkomsten” 25-09-2016

Zondag 18 september 2016, 10.00uur, Ds. F.G.H.Vromans-van Hattum, Delft

Bloemen. Zondag gingen de bloemen naar dhr. en mw. De Penning-Kruithof, met een hartelijke groet en felicitaties van de gemeente voor hun 60-jarig huwelijksjubileum op dinsdag 6 september.

Afgelopen zondag. Alweer hadden we een bijzondere dienst. De zomerstop is over. We werden opgeroepen ons leven te delen. Wacht even… Dat is wel heel veel om te delen. Je leven deel je toch alleen echt met mensen die je echt lief zijn?

Dat klopt. Zo doet God het: In onze Heer, Jezus Christus, deelt Hij Zijn leven met ons. Voor eeuwig zelfs. Als je dat geloven kunt ben je een gelukkig mens. Een zalig mens!

We hadden nog een bedenking: je moet niet zomaar je leven delen. Je moet wel wat goeds te delen hebben. De Heer Jezus wees niet voor niets op de kwade bomen met de kwade vruchten. Die kun je beter niet delen!

Goede vruchten delen, vruchten die gegroeid zijn aan goede, gelovige, liefdevolle bomen. Dan heeft je medemens ook nog wat aan je. Wees barmhartig zoals jullie hemelse Vader barmhartig is (Lukas 6:36).

Komende zondag. Zondag ontvangen we een bekende gastvoorganger. We zien uit naar de ontmoeting. We zien ernaar uit samen God te ontmoeten in de verkondiging van Zijn Woord, in de liederen en in de gebeden.

De nevendienst luistert naar Genesis 25:19-34. Het gaat over 2 broers: Jakob en Esau. Wie is de eerste? Esau? Hij verkoopt zijn eerstgeboorterecht…! De laatste wordt de eerste.

We wensen elkaar alvast een rijk gezegende dienst!

Najaarsrommelmarkt. De Rommelmarkt bracht afgelopen zaterdag het mooie bedrag op van €3779,65! En dan was er nog het prachtige weer, de sfeer, de contacten en de gezelligheid… Iedereen, vrijwilligers, sponsors, kopers en wie ook maar een bijdrage heeft geleverd: heel hartelijk bedankt. Het was geweldig. Wat een opbrengst voor ons allemaal. We voelen ons rijk gezegend!

Doopjurken en muziek op Open Monumentendag. Dankbare blijheid is er ook als we terugkijken naar de prachtige doopjurken-tentoonstelling die Wilma Meuzelaar voor ons had samengesteld in de kerk. Dat was nog eens mooi! Kom je op Open Monumentendag de kerk bezichtigen en dan krijg je bovendien die heel persoonlijke monumenten te zien. Al die herinneringen dat God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Zich van kleins af aan over ons ontfermt. Dat we dagelijks ondergedompeld worden in Zijn liefde…

Ook de doopboeken die we jaarlijks ter inzage hebben liggen, werden naarstig geraadpleegd: wanneer ben ik, mijn ouders, mijn broers, zussen gedoopt. Oude herinneringen werden opgehaald.

En dan die prachtige muziek die Els in’t Veld met haar leerlingen en met Piet Vree ten gehore bracht.

Het is niet alleen op zondag een genot om in de kerk te zijn!

Agenda. 17/9 19.00 Westmaas startviering Actieweek voor de vrede. Samen bidden en werken. De noodklok luiden voor de kerk in het Midden-Oosten; 21/9 10.00-12.00 inloophuis gezamenlijke kerken Puttershoek en Maasdam in de RK kerk; 22/9 10.00-11.30 inloopochtend ‘Achter de Plataan’; 23/9 20.00 catechese, 21.00 jeugdsoos; 24/9 09.00–16.00 Carwash voor World Servants bij de kerk.

Tot slot. Onder Gods zegen gaat het ieder goed…

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman

Posted in Aktueel | Comments Off on Zondag 18 september 2016, 10.00uur, Ds. F.G.H.Vromans-van Hattum, Delft

Rommelmarkt en Boekennieuws…

Via onderstaande link kunt u het laatste nieuws lezen over de rommelmarkt van 10 september en het laatste boeken nieuws….

http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/rommelmarkt/

http://www.kerkmaasdam.nl/activiteiten/boekenmarkt/

 

Posted in Aktueel | Comments Off on Rommelmarkt en Boekennieuws…